ระบบการจัดฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดฐานข้อมูล by Mind Map: ระบบการจัดฐานข้อมูล

1. การออกแบบฐานข้อมูล

1.1. องค์ประกอบสำคัญ

1.2. ซอฟแวร์

1.2.1. ฐานข้อมูล

1.2.2. ระเบียนเก็บข้มูล

2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

2.1. โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูลมี 3 ชั้น

2.2. 1.ส่วนของฐานข้อมูลมีการจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์

2.2.1. ส่วนเก็บข้อมูบล

2.2.2. ส่วนโครงสร้าง

2.3. 2.ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล คำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล

2.4. 3.ผู้ใช้

2.4.1. สร้างแบบฟอร์ม

2.4.2. ชื่อ-นามสกุล

2.4.3. เลขบัตรประชาชน

2.4.4. วันเกิด

3. ชนิดของฐานข้อมูล

3.1. - แบบลำดับชั้น Hierarchical Databast

3.2. - แบบเครือข่าย Network Database

3.3. - แบบเชิงสัมพันธ์ Relational Database

3.3.1. นิยมใช้มากที่สุด

3.4. - แบบเชิงวัตถุ Object-Oriented Databast