พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 by Mind Map: พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

1. มาตรา 5

1.1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1.1.1. เตรียมการ/ดำเนินการให้มีคำสั่งทางปกครอง/กฎ/การดำเนินการใดๆในทางปกครอง

1.2. การพิจารณาทางปกครอง

1.2.1. เตรียมการ/ดำเนินการให้มีคำสั่งทางปกครอง

1.3. คำสั่งทางปกครอง

1.3.1. เกิดนิติสัมพันธ์

1.3.2. กระทบต่อสถานภาพของสิทธิ/หน้าที่ของบุคคล

1.4. กฎ

1.5. เจ้าหน้าที่

1.6. คู่กรณี

2. ขอบเขตการบังคับใช้ ม.3

2.1. เป็นกฎหมายกลาง

2.2. หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม

2.3. มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ

2.3.1. เช่น

2.3.1.1. คำสั่งทางปกครองต้องทำเป็นหนังสือและระบุเหตุผล (ม.37)

2.4. ข้อยกเว้น ม.4

2.4.1. รัฐสภาและ ครม.

2.4.2. องค์กรที่ใช้อำนาจตาม รธม. โดยเฉพาะ

2.4.3. การพิจารณาของนายกหรือ รมว ในงานทางนโยบายโดยตรง

2.4.4. การพิจารณาพิจารณาพิพากษาและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

2.4.5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทุกข์และสั่งการตามกฎหมาย

2.4.6. การดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ

2.4.7. การดำเนินการเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ

2.4.8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.4.9. การดำเนินกิจการขององค์กรการศาสนา

3. กฎ

3.1. ความหมาย

3.1.1. ตาม พ.ร.บ. นี้ ม.5 และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม.3

3.1.1.1. ก. พระราชกฤษฎีกา

3.1.1.2. ข. กฎกระทรวง

3.1.1.3. ค. ประกาศกระทรวง

3.1.1.4. ง. ข้อบัญญัติท้องถิ่น

3.1.1.5. จ. ระเบียบ

3.1.1.6. ฉ. ข้อระเบียบ

3.1.1.7. ช. ข้อบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

3.2. ลักษณะสำคัญของกฎ

3.2.1. ต้องเป็นบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภท

3.2.2. ต้องเป็นกรณีที่ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นนามธรรม

4. คำสั่งทางปกครอง

4.1. ลักษณะสำคัญของคำสั่งทางปกครอง

4.1.1. ต้องเป็นการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย

4.1.1.1. กฎหมาย

4.1.2. ต้องเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ทางปกครอง

4.1.3. ต้องเป็นการกำหนดสภาพทางกฎหมาย

4.1.4. เป็นคำสั่งที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลหรือเฉพาะเรื่อง

4.1.5. ต้องมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกปกครอง

4.1.5.1. เช่น

4.1.5.1.1. มติที่ประชุมไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง

4.1.6. การอื่นกำหนดในกฎกระทรวง

4.1.6.1. 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการหรือให้สิทธิประโยชน์

4.1.6.2. 2. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา

4.2. คำสั่งทางปกครองและคำสั่งทางปกครอง

4.2.1. คำสั่งทางปกครองทั่วไป

4.2.2. คำสั่งทางปกครอง (เฉยๆ)

4.3. ประเภทคำสั่งทางปกครอง

4.3.1. คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.3.2. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.3.3. คำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ (ม.41)