ทักษะการจัดการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทักษะการจัดการเรียนรู้ by Mind Map: ทักษะการจัดการเรียนรู้

1. การร้องเพลง

2. 1.ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน

2.1. จุดมุ่งหมาย

2.1.1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการที่จะเรียน

2.1.2. เพื่อจัดบรรยากาศของการเรียนให้เป็นที่น่าสนใจ

2.1.3. เพื่อกำหนดขอบเขตของบทเรียน

2.2. เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน

2.2.1. ใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา

2.2.2. ให้นักเรียนลองทำกิจกรรมบางอย่างที่สัมพันธ์กับบทเรียน

2.2.3. เล่านิทานให้โยงมาสู่บทเรียนที่จะสอน

3. 2. ทักษะการใช้กิริยาวาจา ท่าทางในการสอน

3.1. เทคนิคการใช้วาจากิริยา ท่าทางประกอบการสอน และบุคลิกภาพ

3.1.1. การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยา

3.1.1.1. เดินดูให้ทั่ว ขณะคุมช้ันเรียน

3.1.2. การใช้มือและแขน

3.1.2.1. ใช้มือส่งสัญญาณ เช่น กวักมือเรียก

3.1.3. การแสดงออกทางสีหน้า สายตา

3.1.3.1. ยิ้มพร้อมพยักหน้ารับ เมื่อนักเรียนทำความเคารพ

3.1.4. การทรงตัว การวางท่าทาง

3.1.4.1. ไม่วางท่าตามสบายเกินไป หรือตึงเครียดมากเกินไป

3.1.5. การใช้น้ำเสียง

3.1.5.1. เสียงดังฟังชัดเจน

3.1.6. การแต่งกาย

3.1.6.1. เสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยม

4. 3. ทักษะการอธิบายและเล่าเรื่อง

4.1. หลักการเลือกเรื่องที่จะนำมาเล่า

4.1.1. เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทเรียน

4.2. หลักการเตรียมการเล่าเรื่อง

4.2.1. จับใจความสำคัญ และข้อคิดของเรื่องให้ได้

4.2.2. ลำดับเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบไว้อย่างย่อๆ

4.3. หลักการเล่าเรื่อง

4.3.1. วิธีเริ่มต้นเล่าเรื่อง

4.3.1.1. ควรสร้างความสนใจให้แก่เด็ก

4.3.1.2. บทนำไม่ควรยาวเกินไป

4.3.2. วิธีการเล่าเรื่อง

4.3.2.1. เรียงลำดับของการเล่าเรื่อง ไม่ข้ามไปข้ามมา

4.3.2.2. เน้นตอนสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน ไม่ยาว

4.3.3. สรุป

4.3.3.1. บทสรุปได้เฉลยปมปัญหาต่างๆ ที่ผูก มาในเนื้อเรื่องตอนต้น

5. 4 ทักษะการเร้าความสนใจ

5.1. เทคนิคการเร้าความสนใจ

5.1.1. การใช้สื่อการสอน

5.1.2. การตั้งปัญหาและสนทนาซักถาม

5.1.3. การเล่นเกม

5.1.4. การนำศึกษานอกห้องเรียน

5.1.5. การเล่าเรื่องสั้น

5.1.6. การแสดงบทบาท

5.2. ข้อควรคำนึงในการใช้ทักษะการเร้าความสนใจ

5.2.1. ผู้สอนที่มีความแคล่วคล่อง ร่าเริงและมีอารมณ์ขัน จะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี

5.2.2. การใช้เพลง เกม เรื่องส้ัน หรือนิทาน ในยามที่ผู้เรียนรู้สึกตึงเครียด หรือง่วงเหงาหาวนอน จะเร้าความสนใจได้ทันที

6. 5 ทักษะการใช้คำถาม

6.1. ประเภทของคำถาม

6.1.1. 1. คำถามที่ใช้ความคิดเป็นพื้นฐาน

6.1.1.1. 1.1 คำถามที่จะได้คำตอบจากความรู้ที่เรียนมาแล้ว

6.1.1.2. 1.2 คำถามที่ผู้ตอบต้องอาศัยประสาทสัมผัสของตน

6.1.2. 2. คำถามเพื่อคิดค้น ผู้ตอบจะต้องใช้ข้้นตอนของความคิดลึกซึ้งกว่าความคิดพื้นฐาน

6.1.3. 3. คำถามที่ขยายความคิด ซึ่งไม่ได้กำหนดแนวคำตอบไว้

6.2. เทคนิคการใช้คำถาม

6.2.1. ผู้สอนต้องเตรียมคำถามไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

6.2.2. ถามอย่างกลมกลืนกับเนื้อหาและกิจกรรมที่กำลังเรียนอยู่

6.2.3. ให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบหลายคนในการสอน

7. 6.ทักษะการใช้สื่ออุปกรณ์การสอน

7.1. หลักการเตรียมสื่อการสอน

7.1.1. จัดทำ จัดหาสื่อการสอนให้สอดคลอ้งเหมาะสมกับบทเรียน เหมาะสมกับวัน ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน

7.1.2. ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้จริง

7.2. หลักการเลือกใช้สื่อการสอน

7.2.1. เลือกใช้สื่อการสอนที่สัมพันธ์กับบทเรียนและตรงเป้าหมายกับเรื่องที่จะสอน

7.2.2. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

7.3. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน

7.3.1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

7.3.1.1. สื่อที่แสดงเนื้อหากว้าง ๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในคร้ังก่อน

7.3.2. ขั้นดำเนินการสอน

7.3.2.1. เลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาและวิธีสอน

7.3.3. ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ

7.3.3.1. ให้ผู้เรียนได้ทดลองนำความรู้ที่เรียนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในข้้นฝึกหัดโดยลงมือปฏิบัติเอง

7.3.4. ขั้นสรุปบทเรียน

7.3.4.1. สื่อควรครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดโดยย่อ

8. 7. ทักษะและเทคนิคการใช้กระดานดำ

8.1. หลักการใช้กระดานดำ

8.1.1. เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อและใจความสำคัญ

8.1.2. ควรขีดเส้นแบ่งเป็นสองหรือสามส่วนตามความ เหมาะสม

8.1.3. ควรเริ่มเขียนจากด้านบนซ้ายของกระดานดำไปทางขวา

9. 8 ทักษะการเสริมกำลังใจ

9.1. ประเภทของการเสริมกำลังใจ

9.1.1. 1)การเสริมกำลังใจที่เกิดขึ้นจากการต้องการภายในของผู้เรียน

9.1.2. 2)การเสริมกำลังภายนอก

9.1.2.1. ชมเชย

9.1.2.2. การให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่างๆ

9.1.2.3. ให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง

9.2. เทคนิคการเสริมกำลังใจ

9.2.1. เสริมกำลังใจในจังหวะที่เหมาะสม

9.2.2. ไม่พูดเกินความจริง

9.2.3. ใช้วิธีการเสริมกำลังใจหลายๆวิธี

10. 9.ทักษะการสรุปบทเรียน

10.1. รูปแบบของการสรุปบทเรียน

10.1.1. การสรุปดา้นเนื้อหาสาระ

10.1.1.1. การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่สำคัญเข้าด้วยกัน

10.1.2. การสรุปด้านความคิด

10.1.2.1. การทำให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้

10.2. เทคนิคการสรุปบทเรียน

10.2.1. อธิบายส้ันๆชัดเจน ทบทวนสาระที่เรียนมา

10.2.2. ใช้อุปกรณ์ หรือรูปภาพประกอบ

10.2.3. การสนทนาซักถาม