การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์

1.1. คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

2. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

2.1. หน้าที่ รับข้อมูล โปรแกรม และคำสั่งจากผู้ใช้ โดยจะแปลงข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปยังหน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป

3. หน่วยประมวลผลกลาง (หน่วยประมวลผลกลาง)

3.1. หรือ ซีพียู (CPU) ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน

3.1.1. หน่วยควบคุม (หน่วยควบคุม)

3.1.2. หน่วยคำนวณและถ่าน (หน่วยคำนวณและตรรกะ)

4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

4.1. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)

4.1.1. หน่วยความจำแรม (RAM: Random Access Memory)

4.1.2. หน่วยความจำรอม (ROM: Read Only Memory)

4.1.3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory)

4.2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

4.2.1. ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้

5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

5.1. ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ทำการประมวลผลและหลังจากการประมวลผละใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้