องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์

2. ซอฟต์แวร์

3. ข้อมูล

4. บุคลากร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6. เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ

7. อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย

8. แบ่งเป็น 3 หน่วย

9. หน่วยรับข้อมูล (input unit) แผงแป้นอักขระ เมาส์

10. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

11. หน่วยแสดงผล (output unit) จอภาพ เครื่องพิมพ์

12. ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์

13. ปัจจุบันมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้น

14. แบ่งเป็น 2 ประเภท

15. ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบ

16. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้

17. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

18. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

19. ซอฟต์กราฟิก

20. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

21. มีมาตรฐาน

22. มีความถูกต้อง

23. มีการตรวจสอบแล้ว

24. มีการกลั่นกรองมาอย่างดี

25. มีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการค้นหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

26. อาจเป็นตัวชี้ความล้มเหลวและความสำเร็จได้

27. บุคลากรมีความรู้ความสามารถมาก

28. โอกาสในการใช้งานระบบสารสนเทศ จึงเต็มที่และคุ้มค่ามากขึ้น

29. ระบบสารสนเทศที่มีความซับซ้อน ต้องมีบุคคลการทางด้านคอมพิวเตอร์มาควบคุมดูแล

30. บุคลากรระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ ผูวิเคราะห์ระบบ และนักพัฒนาโปรแกรม เป็นส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จ

31. ในขณะที่ใช้งานต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง

32. ต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

33. บุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ

34. ขั้นตอน

35. การรวบรวมข้อมูล

36. ตรวจสอบข้อมูล

37. ประมวลผลข้อมูล

38. จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล