Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IT Task by Mind Map: IT Task

1. One

1.1. HRM

1.1.1. Quản lý công việc

1.1.1.1. Giờ làm việc marketing

1.1.1.2. Giờ làm việc đặc biệt

1.1.2. Chấm công

1.1.2.1. Cập nhật lại hàm tính công cho các QLCV

1.1.2.2. Cập nhật hàm tính tăng ca theo số giờ tăng ca

1.1.2.3. Cập nhật lại hàm check nghỉ phép

1.1.3. Hợp đồng

1.1.3.1. Cập nhật các mẫu in mới

1.1.4. Tăng ca

1.1.4.1. Cập nhật lại trường số giờ tăng ca

1.1.4.2. Cập nhật giờ - vào ra (tình trạng làm tới 23:59)

1.1.5. Đơn từ

1.1.5.1. Tách các đơn từ ra các view riêng

1.1.5.2. Danh sách đơn chưa xem được lý do, ghi chú dài

1.1.5.3. Đơn nghỉ phép và lịch làm việc chưa có kết nối

1.1.6. Bảo hiểm

1.1.7. Tạm ứng

1.1.8. Phiếu lương

1.1.8.1. Tính thưởng target

1.1.8.2. View xem thưởng doanh số realtime

1.2. CRM

1.2.1. Chương trình khuyến mãi

1.2.2. Trưng bày hàng hoá

1.2.3. Đối soát vận đơn

1.2.4. Đặt cọc

1.3. Bi

1.3.1. Theo NCC

1.4. Website

1.4.1. Mia.vn

1.4.1.1. QL Sản phẩm

1.4.1.1.1. Danh sách

1.4.1.1.2. Chi tiết SP

1.4.1.1.3. Cấu hình thông tin SP

1.4.1.1.4. Nhóm sản phẩm

1.4.1.1.5. Nhóm landing

1.4.1.2. QL Bài viết

1.4.1.2.1. Tin tức

1.4.1.2.2. Thông tin chính sách

1.4.1.2.3. Landing page

1.4.1.3. QL đơn hàng

1.4.1.3.1. Danh sách

1.4.1.3.2. Chi tiết

1.4.1.3.3. Đồng bộ odoo

1.4.1.4. QL Khách hàng

1.4.1.4.1. Danh sách KS

1.4.1.4.2. DS đơn hàng của KH

1.4.1.5. QL Voucher

1.4.1.5.1. Đợt tạo

1.4.1.5.2. Danh sách

1.4.1.5.3. Chi tiết

1.4.1.5.4. Đồng bộ odoo

1.4.1.6. Cấu hình

1.4.1.6.1. Thông tin cơ bản website

1.4.1.6.2. Quản lý Redirect URL

1.4.1.6.3. Slider

1.4.1.6.4. Người nổi tiếng

1.4.1.6.5. Video

1.4.1.6.6. Chi nhánh

1.4.1.6.7. Phí vận chuyển

1.4.2. Balohanghieu.com

1.4.2.1. QL Sản phẩm

1.4.2.1.1. Danh sách

1.4.2.1.2. Chi tiết SP

1.4.2.1.3. Cấu hình thông tin SP

1.4.2.1.4. Nhóm sản phẩm

1.4.2.1.5. Nhóm landing

1.4.2.2. QL Bài viết

1.4.2.2.1. Tin tức

1.4.2.2.2. Thông tin chính sách

1.4.2.2.3. Landing page

1.4.2.3. QL đơn hàng

1.4.2.3.1. Danh sách

1.4.2.3.2. Chi tiết

1.4.2.3.3. Đồng bộ odoo

1.4.2.4. QL Khách hàng

1.4.2.4.1. Danh sách KS

1.4.2.4.2. DS đơn hàng của KH

1.4.2.5. QL Voucher

1.4.2.5.1. Đợt tạo

1.4.2.5.2. Danh sách

1.4.2.5.3. Chi tiết

1.4.2.5.4. Đồng bộ odoo

1.4.2.6. Cấu hình

1.4.2.6.1. Thông tin cơ bản website

1.4.2.6.2. Quản lý Redirect URL

1.4.2.6.3. Slider

1.4.2.6.4. Người nổi tiếng

1.4.2.6.5. Video

1.4.2.6.6. Chi nhánh

1.4.2.6.7. Phí vận chuyển

1.5. Tối ưu, tinh gọn source

1.5.1. Review, tổ chức cấu trúc source

1.5.2. Tinh giảm CSS, JS, tối ưu lại theme

1.5.3. Review lại theme mobile

1.5.4. Custom lại các filter như trên odoo

1.6. e-Office

1.6.1. Văn phòng phẩm

1.6.1.1. Tổ chức lại cấu trúc database

1.6.1.2. Tổ chức lại cấu trúc source

1.7. Notification

1.7.1. Sửa lại nội dung các noti hiện tại

1.8. Gửi email

1.8.1. Đưa các nội dung gửi mail vào hàng chờ

1.8.2. Sử dụng crontab để gửi mail

1.9. Login

1.9.1. Fix cookie chỉ lưu cho domain API, ONE

2. Odoo

2.1. Tìm hiểu, ngiên cứu, lựa chọn công nghệ

2.2. Review source cũ, phân tích, so sánh và chọn phương án

2.3. Triển khai xây dựng

3. Website

3.1. Mia.vn

3.1.1. Front-end Desktop

3.1.2. Front-end Mobile

3.1.3. Tối ưu tốc độ tải

3.1.3.1. Render HTML from server

3.1.3.2. Cache NGINX, memcache, redis cache

3.1.3.3. Giảm thiểu DOM

3.1.3.4. Mix and Minify HTML, CSS, JS

3.2. Balohanghieu.com

3.2.1. Front-end Desktop

3.2.2. Front-end Mobile

4. API

4.1. Rebuild source, đưa tất cả API các hệ thống về chung source

4.1.1. ONE

4.1.1.1. HRM

4.1.1.2. CRM

4.1.1.2.1. Đơn hàng

4.1.1.2.2. Khách hàng

4.1.1.2.3. Sản phẩm

4.1.1.2.4. Hoá đơn

4.1.1.2.5. Tổn kho

4.1.1.3. Bi

4.1.1.3.1. Bán hàng

4.1.1.3.2. Mua hàng

4.1.1.3.3. Tồn kho

4.1.1.3.4. Kế toán

4.1.1.3.5. Dashboard

4.1.2. Website

4.1.2.1. Mia.vn

4.1.2.1.1. Đồng bộ sản phẩm

4.1.2.1.2. Đồng bộ tồn kho

4.1.2.1.3. Đồng bộ đơn hàng

4.1.2.1.4. Đồng bộ voucher

4.1.2.2. Balohanghieu.com

4.1.2.2.1. Đồng bộ sản phẩm

4.1.2.2.2. Đồng bộ tồn kho

4.1.2.2.3. Đồng bộ đơn hàng

4.1.2.2.4. Đồng bộ voucher

4.1.2.3. Facebook

4.1.2.3.1. convertion_api_blhh

4.1.2.3.2. convertion_api_mia

4.1.3. POS

4.1.3.1. upreport_new

4.1.3.2. upreport

4.2. Đưa tất cả crontab sync data của ONE về API