Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IES 6 by Mind Map: IES 6

1. ข้อกำหนด

1.1. การประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นทางการ

1.1.1. ผู้มุ่งมั่นมีความรู้ในระดับที่เหมาะสมภายในช่วงการพัฒนา

1.2. หลักในการประเมิน

1.2.1. แบบประเมินต้องมีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง โปร่งใส และเพียงพอ

1.3. หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้

1.3.1. สามารถพิสูจน์ได้เป็นฐานในการประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

2. ขอบเขต

2.1. อธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

2.2. มาตรฐาน ฉบับนี้ ได้เสนอต่อ IFAC

2.3. ระบุข้อกำหนดในการประเมิน

2.3.1. ฉบับที่ 2,3,4 ประเมินที่เกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะ

2.3.2. ฉบับที่ 5 ประเมินประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

2.3.3. ฉบับที่ 8 ประเมินสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นเป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อทำการประเมินว่าสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม

4. วันที่มีผลบังคับใช้

4.1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558