ความเป็นธรรมการใช้บริการสุขภาพระหว่างคนจนกับคนรวย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเป็นธรรมการใช้บริการสุขภาพระหว่างคนจนกับคนรวย by Mind Map: ความเป็นธรรมการใช้บริการสุขภาพระหว่างคนจนกับคนรวย

1. คนรวย

1.1. การเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.2. ได้รับสิทธิในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ พนักงานวิสหกิจ ประกันสังคมและสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1.3. ความเชื่อและทัศนคติ ประสิทธิภาพการรักษาของเอกชนดีกว่ารัฐบาล

1.4. ข้อจำกัดของค่าใช้จ่ายและระยะทาง คำนึงถึงประสิทธิภาพการรักษามากกว่าระยะทาง

2. คนจน

2.1. การเข้ารักษาการพยาบาลที่ล่าช้า

2.2. ได้รับสิทธิในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2.3. มีทัศนคติที่เชื่อว่าประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลเอกชนและรัฐบาลมีประสิทธิภาพเท่ากัน

2.4. คำนึงถึงระยะทางมากกว่าประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล

3. DECISOIN MAKING

3.1. ค่ารักษาพยาบาล

3.2. สิทธิด้านการรักษาพยาบาล

3.3. สัดส่วนการใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก

3.4. การรับประโยชน์จากการอุดหนุน บริการสุขภาพของรัฐในหลักประกัน

3.5. ข้อจำกัดของค่าใช้จ่ายและระยะทาง

3.6. ความเชื่อและทัศนคติ

4. HOW CAN HUMAN INTERACTS

5. HOW CAN THE ECONOMY PROCECD