บทที่ 1 พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 1 พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ by Mind Map: บทที่ 1  พื้นฐานการสัมมนาทางการจัดการ

1. 1. Man การบริหารกำลังคน 2. Money การบริหารการเงิน 3. Materials การบริหารวัสดุในการดำเนินการ 4. Management การจัดการ

2. ความหมายของการสัมมนา

2.1. การประชุมเพื่อแสวงหาความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์หรือการศึกษาในเรื่องเดียวกันรวมทั้งร่วมวิเคราะหืปัญหา หาแนวทางแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน

3. ประโยชน์ของการสัมมนา

3.1. 1. ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการสัมมนา

3.2. 1. เปิดดอกาสให้สมาชิกมีการรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงาน 2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายข่าวต่างๆ ไปได้ทุกทิสทาง 3. ช่วยให้การตัดสินใจรอบคอบยิ่งขึ้น

4. กระบวนการจัดการ

4.1. 1. การวางแผน (planing) คือ การกำหนดเป้าหมายที่องค์การต้องการบรรลุในอนาคต 2.การจัดองค์การ (organizing) เป็นการประสานทรัพยากรไม่ว่าจะเป้นทรัพยากรด้านการเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูล และมนุษย์

5. องค์ประกอบของการจัดการ

5.1. ระดับของผู้บริหาร 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ประกอบกับทักษะของนักบริหาร 3 ทักษะ คือ ทักษะด้านความคิด ทักาะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค

6. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสัมมนา