การทำนาข้าว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำนาข้าว by Mind Map: การทำนาข้าว

1. พันธ์ข้าว

1.1. ข้าวขาว

1.2. ข้าหอม

1.3. ข้าวเหนียว

1.4. ข้าวเพื่อสุขภาพ

2. ปุ๋ย

2.1. ปุ๋ยเคมี

2.1.1. ปุ๋ยเม็ด

2.1.2. ปุ๋ยน้ำ

2.2. ปุ๋ยอินทรีย์

2.2.1. ปุ๋ยคอก

2.2.2. ปุ๋ยหมัก

2.2.3. ปุ๋ยพืชสด

3. เครื่องมือ

3.1. เครื่องเตรียมดิน

3.1.1. รถแทรกเตอร์

3.1.2. รถไถเดินตาม

3.1.3. ควาย-วัว

3.2. เครื่องพ่นข้าว

3.3. เครื่องพ่นยา

3.4. เครื่องเก็บเกี่ยว

3.4.1. รถเกี่ยวนวดข้าว

3.4.2. เคียว

4. ฤดูการทำนาข้าว

4.1. การทำนาปี (พันธ์ไวแสง)

4.2. การทำนาปรัง (พันธ์ุไม่ไวแสง)

5. วิธีการเพาะปลูก

5.1. นาหว่านตม

5.2. นาดำ

5.3. นาโยน

5.4. นาหยอด

6. การเจริญเติบโต

6.1. ทางลำต้น และใบ

6.1.1. ระยะกล้า (งอก-20 วัน)

6.1.2. ระยะแตกกอ ( 30-50 วัน)

6.2. ทางระบบสืบพันธ์ุ

6.2.1. ระยะสร้างรวงอ่อน (ลำต้นจากแบนไปกลม)

6.2.2. ระยะตั้งท้อง (ลำต้นกลมอวบ)

6.2.3. ระยะออกดอกผสมเกสร

6.3. ทางเมล็ด

6.3.1. ระยะน้ำนม

6.3.2. ระยะสุกแก่ (105-120 วัน)