ประเภทของเฟืองและลักษณะกหารใช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเฟืองและลักษณะกหารใช้งาน by Mind Map: ประเภทของเฟืองและลักษณะกหารใช้งาน

1. เฟืองตรง

1.1. ลักษณะการทำงาน

1.1.1. เป็นเฟืองที่มีฟันขนานกับแกนหมุนและใช้ในการส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง อัตราทด

1.2. เครื่องจักรกล

1.3. รถยนต์

1.4. เครื่องกลึง

2. เฟืองสะพาน

2.1. ลักษณะการทำงาน

2.1.1. การเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนหรือการเคลื่อนที่เชิงมุมเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น

2.2. หุ่นยนต์

2.3. เครื่องพิมพ์

2.4. เครื่องจักรกล

3. เฟืองวงแหวน

3.1. ลักษณะการทำงาน

3.1.1. เป็นเฟืองสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ โดยที่เฟืองตัวเล็กที่อยู่ภายในเป็นตัวขับส่วนตัวใหญ่จะหมุนในลักษณะการ เยื้องศูนย์

3.2. เครื่องยนต์

4. เฟืองเฉียง

4.1. ลักษณะการทำงาน

4.1.1. เป็นเฟืองส่งกำลังที่มีฟันเฉียงทำมุมกับแกนหมุน คล้ายเฟืองฟันตรง แต่มีเสียงที่เกิดจากการทำงานเบากว่าเฟืองฟันตรง

4.2. รถยนต์

5. เฟืองดอกจอก

5.1. ลักษณะการทำงาน

5.1.1. การใช้งานเฟืองดอกจอกแบบเฟืองเฉียงจะพบใช้งานมากในยานพาหนะทั้งบกและน้ำ เช่น ในอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะในระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน ในรถแทรกเตอร์ ในระบบเฟืองส่งกำลังของเรือ

5.2. เครื่องตัดหญ้า

6. เฟืองตัวหนอน

6.1. ลักษณะการทำงาน

6.1.1. เฟืองตัวหนอนจะทำมุมกันที่มุมฉาก 90 องศา การทำงานของเฟืองตัวหนอนจะเงียบและมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการส่งถ่ายกำลังจากเฟืองขับไปยังเฟืองตามนั้นการส่งถ่ายกำลังจะเป็นไปในลักษณะของการลื่นไถล

6.2. เครื่องพิมพ์

6.3. รถยนต์

7. เฟืองเกลียวสกรู

7.1. ลักษณะการทำงาน

7.1.1. เป็นเฟืองเกลียวที่ใช้ส่งกำลังระหว่างเพลาที่ทำมุมกัน 90 องศา การใช้งานเฟืองชนิดนี้ส่วนมากจะใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในการส่งกำลังของเพลา

7.2. รถยนต์