Đơn từ khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đơn từ khách hàng by Mind Map: Đơn từ khách hàng

1. Khách COD

1.1. Shopee duyệt đơn

2. Khách thẻ

2.1. Chuyển đơn nhà bán