การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยคลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยคลอด by Mind Map: การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยคลอด

1. ความผิดปกติของตัวเด็ก (Abnormality of Passemger)

1.1. 1.ความผิดปกติเกี่ยวกับการหมุนของส่วนนำ

1.1.1. ทารกท่าท้ายทอยอยู่หลังและคงอยู่หลัง

1.1.2. ทารกท่าท้ายทอยคงอยู่ข้าง

1.2. 2.ความผิดปกติเกี่ยวกับทรง

1.2.1. ศีรษะเงยเล็กน้อย ทารกจะมีขม่อมหน้าเป็นส่วนหน้า

1.2.2. ศีรษะเงยปานกลาง ทารกจะมีหน้าผากเป็นส่วนนำ

1.2.3. ศีรษะเงยเต็มที่หรือแหงนหน้าทารกจะมีใบหน้าเป็นส่วนนำ

2. ความผิดปกติของจิตใจผู้คลอด (Abnormal of Psycologic)

2.1. สาเหตุ

2.1.1. ประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีต

2.1.2. กลัวสิ่งที่ไม่รู้หรือรับรู้มาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

2.1.3. กลัวความเจ็บปวดจากการคลอด

2.1.4. สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

2.1.5. สภาพที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

2.1.6. เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามการรับรู้ หรือมีประสบการณ์มาก่อน

2.1.7. ความกลัวว่าตนเองและบุตรในครรภ์จะได้รับบาดเจ็บจากการคลอดหรือพิการหรือตาย

3. ความผิดปกติของแรง (Abnormal of Power)

3.1. 1.แรงจากการหดรัดตัวของมดลูกผิกปกติ(Uterine dysfunction)

3.1.1. Hypertonic uterine dysfunction

3.1.1.1. การคลอดเร็วเฉียบพลัน (Precipitate Labour)

3.1.1.2. มดลูกหดรัดตัวไม่คลาย (General tonic contraction or tetanic contraction)

3.1.1.3. มดลูกหดรัดตัวเป็นวงแหวนบนรอยคอดของทารก (Constriction ring)

3.1.1.4. มดลูกหดรัดตัวไม่ประสานกัน (In - Coordinated uterine contraction)

3.1.2. Hypotonic uterine dysfunction

3.1.2.1. ความแรงของการหดรัดตัวของมดลูกอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

3.1.2.2. I > 3 min หรือ ภานใน 10 min มีการหดรัดตัวน้อยกว่า 3 ครั้ง

3.1.2.3. D < 40 sec

3.2. 2. แรงจากการเบ่ง (Force from voluntary muscle)

3.2.1. แรงเบ่งน้อย (Bearing down effort)

4. ความผิดปกติเนื่องมาจากหนทางคลอด(Abnormalities of the passage)

4.1. 1. ความผิดปกติของช่องเชิงกราน

4.1.1. เชิงกรานแคบ (Contracted pelvis)

4.1.2. เชิงกรานหักหรือแตก (Pelvic fracture)

4.1.3. เชิงกรานรูปวิปริต (Pelvic abdomalities)

4.2. 2. ศีรษะทารกไม่ได้สัดส่วนกับเชิงกรานมารดา

4.3. 3. ความผิดปกติของหนทางคลอดอ่อน (ความผิดปกติของท่ออวัยวะสืบพันธุ์)

4.3.1. ภาวะคอมดลูกแห้ง

4.3.2. ปากมดลูกด้านหน้าบวม

4.3.3. ช่องคลอดตีบ

4.3.4. ช่องคลิดมีผนังกั้นกลาง