การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับปปัจจัยการคลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับปปัจจัยการคลอด by Mind Map: การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับปปัจจัยการคลอด

1. แรงจากการหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ

1.1. หดรัดตัวน้อยกว่าปกติ

1.1.1. •มดลูกหดรัดตัวเป็นจังหวะดีแต่หดรัดตัวลั้นเกินไปD

1.1.2. •ระยะห่างมากเกินไปI แรงหดรัดตัวน้อยเกินไป S

1.1.3. •ขณะหดรัดตัวมดลูกค่อนข้างนุ่ม

1.2. หดรัดตัวมากกว่าปกติ

1.2.1. •มดลูกหดรัดตัวไม่ประสานกัน

1.2.2. •มดลูกหดรัดตัวไม่คลาย

1.2.3. •มดลูกหดรัดตัวเป็นวงแหวนบนรอยคอดของทารก

1.2.4. •การคลอดเร็วเฉียบพลัน

2. ผลของการคลอดยากต่อทารก

2.1. 1.Fetal distress

2.2. 2.การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สะดือ. ตา. หู

2.3. 3.biirth injury

2.4. 4.ทารกเกิดความพิการ

3. ผลของการคลอดยากต่อผู้คลอด

3.1. 1.Exhaustion

3.2. 2.Dehydration/Electrolyte imbbalance

3.3. 3.Hypoglycemia

3.4. 4.Acidosis

3.5. 5.Intrapartal infection

3.6. 6.N/V

3.7. 7.Uterine rupture

3.8. 8.ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ,ไม่สุขสบาย,หวาดกลัวอันตรายต่อตนเองและทารก

3.9. 9.เสียชีวิต

3.10. 10.เกิดการยืดหย่อน ชอกช้ำ

4. การคลอดยาก(Dystocia)

4.1. สาเหตุ

4.1.1. ความผิดปกติของแรง

4.1.2. ความผิดปกติของหนทางคลอด

4.1.3. ความผิดปกติของตัวเด็ก

4.1.4. ความผิดปกติของจิตใจผู้คลอด

5. ตัวอย่างข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

5.1. 1.มีโอกาสเกิดการคลอดยาวนานเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวน้อยกว่าปกติ

5.2. 2.ผู้คลอดและทารกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยากระตุ้นมดลูก

5.3. 3.มีโอกาสเกิดการตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวน้อยกว่าปกติตั้งแต่ ในระยะคลอด

6. ความผิดปกติของหนทางการคลอด

6.1. ภาวะคอมดลูกแข็ง

6.2. ปากมดลูกด้านหน้าบวม

6.3. ช่องคลอดตีบ

6.4. ช่องคลอดมีผนังกั้นกลาง

7. ความผิดปกติเกี่ยวกุบการหมุนของส่วนนำ

7.1. 1.ทารกท่าท้ายทอยเฉียงหลัง LOP,ROP อยู่หลัง OPและคงอยู่หลังOPP

7.2. 2.ทารกทท่าคงอยู่ข้าง TRANVEERSE OF HEEAAD

8. ความผิดปกติเกี่ยวกับท่า

8.1. ท่าก้น Beeech presentration

8.2. ท่าไหล่ Shoulder presentration