อารยธรรมอินเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อารยธรรมอินเดีย by Mind Map: อารยธรรมอินเดีย

1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์

1.1. •โมเฮนโจดาโร •ฮารัปปา

1.1.1. การวางผังเมือง

1.1.2. ลุ่มแม่น้ำสินธุ(ปากีสถาน)

1.1.3. มีห้องน้ำในบ้าน สระว่ายน้ำห้องน้ำสาธารณะ

1.1.4. มีซากเมือง ตราหิน

1.1.5. ค้าขายกับเมโสโปเตเมีย

1.1.6. เสื่อมลงเพราะภัยธรรมชาติ

1.1.6.1. อินโด-อารยันรุกราน

2. สมัยอารยัน

2.1. พระเวท

2.1.1. ชาวอารยัน(ผิวขาว+จมูกโด่ง)

2.1.2. อารยันไล่ตราวิเดียน/ทมิฬไปตอนใต้

2.1.3. เชื่อในเทพเจ้าธรรมชาติ

2.1.4. ตรีมูติ

2.1.4.1. พระพรหม

2.1.4.2. พระนารายณ์

2.1.4.3. พระศิวะ

2.1.5. พราหมณ์-ฮินดู

2.1.6. พระเวท=คัมภีร์ศาสนาพราหมณ์

2.2. มหากาพย์

2.2.1. การปกครองแบบนครรัฐ

2.2.2. ระบบวรรณะ

2.2.2.1. พราหมณ์

2.2.2.2. กษัตริย์

2.2.2.3. แพศย์

2.2.2.4. ศูทย์

2.2.3. ตอนปลายเกิดศาสนา

2.2.3.1. พุทธ

2.2.3.2. เชน

2.2.4. มหากาพย์

2.2.4.1. รามยณะ

2.2.4.2. มหาภารตะ

2.2.5. อารยันแผ่อิทธิพลไปลุ่มแม่น้ำคงคา

3. จักรวรรดิ

3.1. มคร

3.1.1. พระเจ้าพิมพิสาร

3.1.2. พระเจ้าอชาตศัตรู

3.1.3. ศาสนาพุทธเจริญมาก

3.2. เมาริยะ

3.2.1. First King:พระเจ้าอโศกมหาราช

3.2.2. ศาสนาพุทธเจริญมากกกก

3.2.3. ยกเลิกวรรณะ

3.2.4. มหาสถูปสาญจี

3.2.5. เสาพระเจ้าอโศก

4. มหาตมะ คานธี

4.1. นายกคนแรก

4.2. สังตาเคราะห์(ไม่ร่วมกับกฏหมายที่ไม่ยุติธรรม)

4.3. ใช้อหิงสา(ไม่รุนแรง)

5. แบ่งแยกและการรุกรานจากภายนอก

5.1. กุษานะ

5.1.1. แคว้นคันธาระ

5.1.2. พุทธมหายาน

5.1.3. พระพุทธรูป

5.2. คุปตะ

5.2.1. ยุคทองอินเดีย

5.2.2. มหาลัยนาลันทา

5.2.3. พระถังซ๋ำจั่ง

5.2.4. ถ้ำอาซันตา

5.3. สุลต่านเดลฮี

5.3.1. บังคับให้นับถืออิสลาม

5.3.2. เก็บภาษีจิชยา

5.3.3. อิลาม ฮินดูขัดแย้งกัน

6. สมัยใหม่

6.1. ราชวงศ์โมกุล

6.1.1. พระเจ้าอักบาร์มหาราช

6.1.1.1. อินเดียเจริญสุด

6.1.1.2. ให้อิสระเรื่องศาสนา

6.1.1.3. ยกเลิกภาษีจิชยา

6.1.2. พระเจ้าชาล์เจฮาล

6.1.2.1. สร้างทัชมาฮาล

6.1.3. พระเจ้าออรังเซบ

6.1.3.1. ทำลายศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม

7. อังกฤษ

7.1. อินเดีย=เพชรยอดมงกุฏ

7.2. กบฏชีปอย=ทหารอินเดียของอังกฤษตะวันออก

7.3. ล้มล้างราชวงศ์โมกุล อินเดียตะวันออก

8. เอกราช

8.1. ปากีแยกจากอินเดีย

8.2. บังกลาเทศแยกออกจากปากี