🧐ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
🧐ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: 🧐ไฟฟ้าสถิต

1. ประจุไฟฟ้ามี2ชนิด

1.1. ประจุบวก(+) = 1.67×10ยกกำลัง-27 คือโปรตอน

1.2. ประจุ(-) = 9.1×10ยกกำลัง-31 คือ อิเล็กตรอน

2. สภาพไฟฟ้า

2.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

2.2. สภาพไฟฟ้าเป็นบวก(สูญเสียประจุลบ)=มีบวกเกิน

2.3. สภาพไฟฟ้าเป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)=มีลบเกิน

3. 👽การต่อแบบขนาน

3.1. 🌊ประจุแยกไหล

3.2. Q1 c1 –––| |––– แบ่งไหล{ ------ | | ------ | |___|l ___| | | Q2 c2. | Qรวม |_________| l________| Qรวม. vรวม

3.2.1. 🧟‍♀สูตร

3.2.1.1. Vรวม=v1+v2

3.2.1.2. Qรวม=Q1+Q2

3.2.1.3. Cรวม=c1+c2

3.2.1.4. หาความต่างศักย์แต่ละเส้น C? =Q? /v?

3.2.1.5. 🐙สูตรลัดหาQ แต่ละตัว

3.2.1.5.1. 🔔Q1=Qรวม×c1/c1+c2 Q2=Qรวม×c2/c1+c2

4. แรงไฟฟ้า

4.1. แรงดูด=ประจุต่างชนิดกันจะดูดเข้าหากัน

4.2. แรงผลัก=ประจุชนิดเดียวกันจะผลักออกจากกัน

5. กฎของคูลอมบ์

5.1. "สนใจตัวไหนตัวนั้นโดน"

5.2. ตัวแปล

5.2.1. k=ค่าของคูลอมบ์=9×10ยกกำลัง9

5.2.2. Q1=ประจุตัวที่1(หน่วย c)

5.2.3. Q2=ประจุตัวที่2(หน่วย c)

5.2.4. R=ระยะห่างระหว่างประจุ(หน่วยm)

5.2.5. F=แรงทางไฟฟ้า(N)

5.3. สูตร

5.3.1. F=KQ1Q2ส่วนRกำลัง2

6. การหาเวกเตอร์ของแรงคูลอมบ์

6.1. เมื่อมีประจุ2ตัว

6.1.1. ให้Q1เป็น(+)และQ2(-)

6.1.2. สนใจQ2=Q2โดนผลัก

6.1.3. เพราะเมื่อประจุทั้ง2ต่างกันจะผลักออกจากกัน

6.2. เมื่อมีประจุ3ตัว

6.2.1. ให้เทียบทีละตัวทำคลายกับประจุ2ตัว

6.2.2. "สนใจตัวไหนตัวนั้นโดน"

6.3. หาFลัพธ์จากประจุตั้งฉากกัน

6.3.1. ให้หาFลัพธ์

6.3.2. โดยลากออกมาจากจุดที่ทั้ง2บรรจบกัน

6.3.3. สูตร Fลัพธ์=√F1^2+F2^2 (^=เครื่องหมายยกกำลัง)

6.4. หาFลัพธ์จากพีทาโกรัส

6.4.1. ดูก่อนว่าสนใจตัวไหน

6.4.2. หาF1และF2ก่อนจาก F1=kQ1Q2/R^2 F2=kQ1Q2/R^2

6.4.3. จากนั้นแทนในสูตร Fลัพธ์=√F1^2+F2^2+2F1F2cosΦ

7. สนามไฟฟ้า

7.1. คือบริเวณโดยรอบที่มีแรงไฟฟ้า(เวกเตอร์)

7.2. "สนใจประจุไหนให้ปิดประจุตัวนั้น"

7.2.1. ประจุ(+)=ประจุวิ่งออก

7.2.2. ประจุ(-)=ประจุวิ่งเข้า

7.3. ตัวแปล

7.3.1. E=สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ(c)

7.3.2. F=แรงทางไฟฟ้า(N)

7.3.3. k=ค่าของคูลอมบ์=9×10ยกกำลัง9

7.3.4. q=ประจุทดสอบสนาม

7.3.5. Q=ประจุที่ปล่อยบนสนาม(c)

7.4. สูตร

7.4.1. E=F/qหน่วย(N/c)ใช้เมี่อรู้ประจุสนาม

7.4.2. E=kQ/R^2(N/C)ใช้เมื่อรู้ประจุที่ปล่อยบนสนาม

7.5. การหาทิศทางของสนามไฟฟ้า

7.5.1. เมื่อเวกเตอร์สวนทางกัน

7.5.1.1. Eที่เราสนใจ=Eมาก-Eน้อย

7.5.1.2. เช่นEก=Eข-Eค ในสูตร

7.5.1.3. Eก=kQข/Rกข^2-kQค/Rกค^2

7.5.2. เมื่อเวกเตอร์ไปทิศทางเดียวกัน

7.5.2.1. Eที่เราสนใจ=Eมาก+Eน้อย

7.5.2.2. เช่นEก=Eข+Eค ในสูตร

7.5.2.3. Eก=kQข/Rกข^2+kQค/Rกค^2

7.6. 🤔ไม่คิดประจุ

8. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

8.1. ประจุ(+)—E—ประจุ(-) +————— - -— +—— d —— - — | | | | |________|I_________| (+)..Δv..(-)

8.2. ตัวแปล

8.2.1. d=ระยะห่างระหว่างความต่างศักย์(m)

8.2.2. E=สนามไฟฟ้า(N/C)หรือ(v/m)

8.2.3. v=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตัวนำคู่ขนาน(v)

8.3. สูตร

8.3.1. E=Δv/d (N/c)หรือ(v/m)

9. สนามไฟฟ้าที่มีขนาดคงที่

9.1. ประจุ(+) ¦¦ E¦¦ประจุ(-)

9.2. ¦= เส้นสมศักย์ คือเส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันจะตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

9.3. ถ้าอยู่ใกล้ประจุ(+)=ศักย์สูง ถ้าอยู่ใกล้ประจุ(-)=ศักย์ต่ำ

9.4. +¦¦A¦¦ - }EA=EB , V ก็เท่ากันเพราะอยู่เส้นเดียวกัน +¦¦¦¦D - }แต่vจะมากกว่าECและEDเพราะอยู่ใกล้(+)มากกว่า +¦¦B¦C -}EDและECจะเท่ากันและVก็จะเท่ากันแต่มีศักย์ต่ำเพราะอยู่ใกล้(-)

10. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

10.1. ประจุจะอยู่ผิวนอกเท่านั้น‼️

10.1.1. E | | ––– \ | | \ สนามไฟฟ้าจะลดลงเรื่อยๆ |___ |__ \__________R(m) r

10.2. 😵สูตร

10.2.1. 🌺E=kQ/R^2(R วัดจากจุดศูนย์กลางวงกลง(r) ) 🌻E=kQ/r^2 หน่วย(N/C)

10.2.2. 🌼Ein=0

11. ศักย์ไฟฟ้า

11.1. 💫เป็นปริมาณscalr

11.2. 🙄คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

11.3. 🤯สูตร

11.3.1. "ปิดจุดที่สนใจคิดศักย์รอบจุดนั้น"🙈

11.3.2. V=kQ/R หน่วย (v)

11.3.2.1. เช่น มีQa ,Qc ,QbสนใจQc

11.3.2.2. 🙈สนใจQcให้ปิดQcไว้

11.3.2.3. Vc=Va+Vb Vc=kQa/Ra+kQb/Rb

12. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

12.1. ประจุอยู่ผิวนอกเท่านั้น❗

12.2. 😯สูตร

12.2.1. Vin=Vผิว

12.2.2. Vผิว=kQ/r (v)

12.2.3. R วัดจากจุดศูนย์กลางวงกลง(r) รวมrด้วย

12.3. V | | ––– \ | | \ Vผิว=kQ/r |___ |__ \__________R(m) + r

13. 👷‍♀งานในการเลื่อนประจุ

13.1. 🛣งานไม่ขึ้นกับเส้นตรง

13.2. 🎢งานเท่ากันไม่เกี่ยงระยะทาง

13.3. 🕵‍♀สูตร

13.3.1. 🤕W=q(VB-VA) หน่วย (J) A-B

13.3.2. 💌ตัวแปล

13.3.2.1. VA=ศักย์ไฟฟ้าที่A

13.3.2.2. VB=ศักย์ไฟฟ้าที่B

13.3.2.3. q=ประจุที่ถูกเลื่อน (คิดประจุด้วย)

13.3.2.4. W=งานในการเลื่อนประจุ (J)

13.3.2.5. Vα =0 (vอนันต์)

13.3.3. 😲หาvจาก VA=kQ/RหรือVB=kQ/R

13.3.4. 🧐การ(+)(-)เลขชี้กำลังต้องเท่ากันแต่ไม่ต้องมารวมกัน

14. 👩‍🚒ตัวเก็บประจุ

14.1. ⚡ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟฟ้า }ทั้ง2ทำพร้อมกันไม่ได้ 🌩ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า

14.2. 🐢เป็นแบบเวกเตอร์

14.3. c –––| |––– | | |___|l ___| Q. v

14.3.1. 🤦‍♀สูตร

14.3.1.1. C=Q/v (F) Farad

14.3.1.2. V=Q/c

14.3.1.3. Q=cv

14.3.1.4. 😲ตัวแปล

14.3.1.4.1. C=ความจุไฟฟ้า (c/v) หรือ (F)

14.3.1.4.2. V=ความต่างศักย์ (v)

14.3.1.4.3. Q=ประจุ (C)

14.4. 🤖การต่อแบบอนุกรรม

14.4.1. 💧ประจุไม่แยกไหล

14.4.2. c1/v1/Q1. c2/v2/Q2 –––| |–––----------| |--- | | |__________|l ________| Qรวม vรวม

14.4.2.1. 🕵‍♀สูตร

14.4.2.1.1. Qรวม=Q1=Q2

14.4.2.1.2. Vรวม=vย่อย(+)กัน

14.4.2.1.3. 🥑1/cรวม=1/c1+1/c2

14.4.2.1.4. 🥝cรวม=Qรวม/Vรวม

15. 🦔พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

15.1. 🦁สูตร

15.1.1. 🐒U=1/2Qv *เป็นพลังงานเฉลี่ยเพราะ÷2

15.1.2. 🦄U=1/2Cv^2 มาจากQ=cvเลยแทนที่Qด้วยcv

15.1.3. 🐣U=1/2Q^2/C มาจากv=Q/Cแทนที่vด้วยQ/Cเมื่อรวมกันเลยเป็นQ^2

15.2. 🐦ต่อแบบผสม

15.2.1. c1 –––| |––– c3 ขนาน{----| |----| |---}อนุกรม |___|l ___| c2

15.2.2. ให้คิดแยกกันก่อน