SMS cost saving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SMS cost saving by Mind Map: SMS cost saving

1. Giảm Fee Expense

1.1. SmartOTP on going

1.2. Other technical solutions: Backlogs

2. Tăng Fee Income

2.1. Tập KH đang thu được phí

2.1.1. Tiếp tục tăng phí --> Model phí

2.1.1.1. Kịch bản đầy đủ cho CN để truyền thông cho KH

2.1.1.2. Cảnh báo cho KH việc tăng phí --> KH chủ động dùng Push để tiết kiệm chi phí cho KH lẫn TCB

2.1.1.3. Mkt tạo trends Tiết kiệm chi phí: trong TCB, tại CN, tới KH về việc dùng Push thay vì SMS

2.2. Tập KH không thu được phí

2.2.1. KH được miễn phí theo trình ngoại lệ (Pri/Payroll)

2.2.1.1. Giảm/Bỏ ngoại lệ

2.2.2. TK không có số dư tại thời điểm thu

2.2.2.1. Lập danh sách gửi CN đề nghị chủ động hạch toán thu phí

2.2.2.2. IT chạy batch thủ công hoặc tăng tần suất chạy batch thu phí

2.2.2.3. Hủy dịch vụ sau 03 tháng không thu được phí

2.2.3. Dữ liệu thu không đúng/ Job thu quét thiếu

2.2.3.1. Kiểm tra dữ liệu đăng ký SMS + Log thu phí