ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. กฎของคูลอมบ์

1.1. สูตร=kQ1Q2/R2

1.1.1. Q1=ประจุตัวที่ 1 หน่วย c

1.1.2. Q2=ประจุตัวที่ 2 หน่วย c

1.1.3. R=ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m

1.1.4. k=ค่าตัวของคูลอมบ์9×10ยกกำลัง9N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2

1.2. 💢สนใจประจุไหนตัวนั้นโดน

2. สนามไฟฟ้า

2.1. สูตร E=F/q หน่วยN/C

2.1.1. สูตร E=kQ/R2

2.1.1.1. E=สนามไฟฟ้า(NK) F=แรงที่กระทำ(N) Q=ประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้า(C) q=ประจุทดสอบสนามไฟฟ้า(C) K=9×10ยกกำลัง9 N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2 R เท่ากับระยะห่างจากประจุ(m)

2.2. 💥สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น

2.3. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

2.3.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ+Q

2.3.1.1. ประจุ+Q กระจายอยู่บนผิวนอก➡เท่านั้น

2.3.1.2. •สูตร E=kQ/R2

2.4. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวคู่ขนาน

3. ประจุไฟฟ้า

3.1. เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้า

3.2. ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด

3.2.1. ➕ ประจุบวก

3.2.1.1. มีประจุ+1.6×10ยกกำลัง-19C มวล1.67×10ยกกำลัง-27kg

3.2.2. ➖ ประจุลบ

3.2.2.1. มีประจุ-1.6×10ยกกำลัง-19C มวล9.1×10ยกกำลัง-31kg

3.3. สภาพไฟฟ้า

3.3.1. 1.เป็นกลางทางไฟฟ้า

3.3.2. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

3.3.3. เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ)

3.4. แรงไฟฟ้า แรงคูลอมบ์

3.4.1. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน "จะดูดกัน"

3.4.1.1. ➕ ➡⬅ ➖

3.4.2. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน "จะผลักกัน"

3.4.2.1. ➕⬅➡➕ ➖⬅➡➖

4. พลังงานสะสมในตัวประจุ

4.1. สูตร C=Q/V

4.1.1. C=ความจุไฟฟ้า หน่วย F Q=ประจุไฟฟ้า หน่วย C V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

5. ตัวเก็บประจุ

5.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและจ่ายประจุไฟฟ้า

5.2. สูตร C=Q/V หน่วยC/V ➡F(Farad)

5.3. แบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

5.3.1. ▶1/C=1/C1+1/C2

5.4. แบบขนาน(ประจุไฟฟ้าแยกไหล)

5.4.1. ▶Cรวม=C1+C2

6. งานในการเลื่อนประจุ

6.1. สูตร Wa➡b=q(Vb-Va) หน่วย J

6.1.1. q=ประจุที่ถูกเลื่อน (คิด➕,➖) Va=ศักย์ไฟฟ้าที่ a Vb=ศักย์ไฟฟ้าที่ b Vb-Va=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างaกับb

7. ศักย์ไฟฟ้า

7.1. สูตร V=kQ/R หน่วย V (เป็นปริมาณScalar)

7.2. *คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า * ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

7.3. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.3.1. Vผิว=kQ/r

7.3.2. วัดจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนำ

7.3.2.1. Vin=Vผิว