ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. WA ➡ B = q ( VB - VA ) หน่วย J

2. 😇 กฎของคูลอมบ์

2.1. กล่าวว่า "แรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของประจุไฟฟ้าทั้งสอง แลเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสอง ของระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองนั้น"

2.1.1. สูตร F= kq1q2 _______ R²

2.1.1.1. K = ค่าคงตัวคูลอมบ์ ( 9×10^9 N.m²/C² ) Q1 = ประจุตัวที่ 1 หน่วย C Q2 = ประจุตัวที่ 2 หน่วย C R = ระยะระหว่างประจุ หน่วย m

3. ประจุไฟฟ้า

3.1. ชนิดของประจุ

3.1.1. ประจุ ➕

3.1.2. ประจุ ➖

3.2. แรงกระทำที่เกิดระหว่างประจุ

3.2.1. แรงดึงดูดกัน ➡ ประจุต่างชนิดกัน ⚡

3.2.2. แรงผลักกัน ➡ ประจุชนิดเดียวกัน ⚡

4. ➕➕ ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ ➖➖

4.1. V = kQ ____ R²

5. ➕➖ สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

5.1. E = ∆V/d หน่วย V/m

5.1.1. E = สนามไฟฟ้า ∆V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า d = ระนะห่างระหว่างแผ่น

6. สนามไฟฟ้า (E) = : บริเวณที่มีแรงไฟฟ้า ⚡

6.1. E = F/q หน่วย N/C *ใช้เมื่อรู้ประจุทดสอบ

6.2. E = kQ/R²

6.3. Q = ประจุที่ปล่อยสนาม q = ประจุที่ทดสอบสนาม F = แรงไฟฟ้า

7. 🤖 งานในการเคลื่อนประจุ

8. ⚡ สนามไฟฟ้ามีขนาดคงที่ ⚡

8.1. EA = EB = EC = ED เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

8.1.1. ดังนั้น VA = VB ➡ ∆VAB = 0 ดังนั้น VA = VB > VC > VD

8.1.2. เส้นสมศักย์ V1=V2 V3=V4

9. สภาพไฟฟ้า ⚡

9.1. เป็นทางกลางไฟฟ้า (+,-) เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก) (-,-) เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ) (+,+)

10. ➡ หาเวกเตอร์ของคูลอมบ์

10.1. Fลัพธ์ = √(F12)² + (F32)²

11. ⚡ ศักย์ไฟฟ้า

11.1. V = KQ ____ หน่วย V ( เป็นปริมาณ Scalar ) R

11.1.1. * คิดประจุที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น * คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้าด้วย

12. ⚡⚡ ความหมาย ⚡⚡ ⚡⚡ ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอน หรือ โปรตอน ปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระเเส ปกติจะเเสดงในรูปของการดูด การผลักดัน และการเกิดประกายไฟ ⚡⚡