ขยะในหมู่บ้านโกทา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ขยะในหมู่บ้านโกทา by Mind Map: ขยะในหมู่บ้านโกทา

1. ระยะเวลาที่ศึกษา

1.1. เมื่อ1เดือนที่แล้วส่งผลจนถึงปัจจุบัน

2. ปัจจัยที่่ส่งผลให้เกิดขยะในหมู่บ้าน

2.1. ความมักง่ายในการทิ้งขยะ

2.2. ขยะล้นหมู่บ้าน

3. วิธีทำความสะอาด

3.1. การรณรงค์ขยะ

3.2. การจัดตั้งโครงการขยะแลกของ

3.3. หาถังขยะให้เพียงพอต่อประชากร

3.4. การมีระเบียบและความซื่อสัตย์ในการทิ้งขยะของคนในชุมชน

4. ปัญหาของขยะ

4.1. ถังขยะไม่เพียงพอต่อประชากร

4.2. ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในหมู่บ้าน