ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. การรวมตัวเก็บประจุ

1.1. แบบอนุกรม

1.1.1. Qรวม=Q1=Q2=Q3

1.1.2. Vรวม=V1+V2+V3

1.1.3. 1/Cรวม=C1+C2+C3

1.2. แบบขนาน

1.2.1. Qรวม=Q1+Q2+Q3

1.2.2. Vรวม=V1=V2=V3

1.2.3. Cรวม=C1+C2+C3

1.3. การคำนวนประจุในตัวเก็บประจุ

1.3.1. 1.ประจุจะถ่ายเทจนศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

1.3.2. 2.สูตรC=Q/V

2. ศักย์ไฟฟ้า

2.1. V=kq/r มีประจุกี่ตัวเอามารวมกันให้หมด แบบสเกลาร์

2.2. เวลาแทนต้องคิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า

3. สภาพไฟฟ้า

3.1. 1.ค่าเป็นลบ เสียประจุบวก

3.2. 2.ค่าเป็นบวก เสียประจุลบ

3.3. ค่่าเป็นกลางทางไฟฟ้า

4. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

4.1. ที่ผิว V มีค่ามากที่สุดและคงที่

4.2. ข้างในทรงกลม V มีค่ามากที่สุดและคงที่

5. กฎของคูลอมป์

5.1. Q1=ประจุตัวที่ 1 ของC

5.2. K=ค่าคงตัว

5.3. Q=ประจุตัวที่2 ของC

5.4. R=ระยะระหว่างประจุ ของM

6. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

6.1. เส้นสมศักย์ คือ เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

6.2. สนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

7. สนามไฟฟ้า

7.1. บริเวณที่มีสนามไฟฟ้า

7.1.1. F#0 มีสนามไฟฟ้า

7.1.2. q=ประจุทดสอบสนามไฟฟ้า

7.1.3. F=0 ไม่มีสนามไฟฟ้า

7.2. E=F/q หน่วย N/C

7.2.1. Q=ประจุที่ปล่อยสนามไฟฟ้า

7.2.2. สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น

7.3. แรงกระทำต่อประจุบวกขนาดหนึ่งหน่วยซึ่งวางไว้ตำแหน่งใดๆคือสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้นๆ

8. ประจุไฟฟ้า

8.1. ชนิดของประจุ

8.1.1. ประจุบวก +

8.1.2. ประจุลบ -

9. กฎของการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

9.1. ประจุไฟฟ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงใดๆผลรวมของประจุของระบบก่อนการเปลี่ยนแปลงต้องเท่ากับผลรวมของประจุหลังการเปลี่ยนแปลง

10. ความหมายของไฟฟ้าสถิต

10.1. ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอน หรือโปรตอน ปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแสปกติจะแสดงในรูปของการดึงดูด การผลักดัน และการเกิดประกายไฟ