ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. ตัวเก็บประจุ

1.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า

1.2. สูตรC=Q/Vหน่วยC/V👉F(Farad)

1.3. แบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

1.3.1. >/C=1/C1+1/C2

1.4. แบบขนาน(ประจุไฟฟ้าแยกไหล)

1.4.1. >Cรวม=C1+C2

2. กฏของคูลอมบ์

2.1. สูตร=Ka1Q2/R2

2.1.1. Q1=ประจุตัวที่1หน่วยc Q2=ประจุตัวที่2หน่วยc R=ระยะห่างระหว่างประจุ หน่วย m k=ค่าตัวของคูลอมบ์9×10ยกกำลัง9N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2

2.2. 💢สนใจประจุไหนตัวนั้นโดน

3. ประจุไฟฟ้า

3.1. เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้า

3.2. ประจุไฟฟ้ามี2ชนิด

3.2.1. +ประจุบวก

3.2.1.1. มีประวัติ+1.6×10ยกกำลัง-19 Cมวล1.67×10ยกกำลัง-27kg

3.2.2. -ประจุลบ

3.2.2.1. มีประจุ-1.6×10ยกกำลัง-19Cมวล9.1×10ยกกำลัง-31kg

3.3. สภาพไฟฟ้า

3.3.1. 1.เป็นกลางท่งไฟฟ้า

3.3.2. เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

3.3.3. เป็นบวก (สูญเสียประจุลบ)

3.4. แรงไฟฟ้า แรงคูลอมบ์

3.4.1. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน"จะดูดกัน"

3.4.2. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน"จะผลักกัน"

4. พลังงานสะสมในตัวประจุ

4.1. สูตร C=Q/V

4.1.1. C=ความจุไฟฟ้า หน่วยF Q=ประจุไฟฟ้า หน่วยC V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วยV

5. ศักย์ไฟฟ้า

5.1. สูตรV=kQ/Rหน่วยV(เป็นปริมาณScalar)

5.2. *คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้า *ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

5.3. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

5.3.1. Vผิว=Ka/r

5.3.2. วัดจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนำ

5.3.2.1. Vin=Vผิว

6. งานในการเลื่อนประจุ

6.1. สูตร Wa👉b=q(Vb-Va)หน่วยj

6.1.1. q=ประจุที่ถูกเลื่อน(คิด+,-) Va=ศักย์ไฟฟ้าที่a Vb=ศักย์ไฟฟ้าที่b Vb-Va=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างaกับb

7. สนามไฟฟ้า

7.1. สูตร E=kQ/R2

7.1.1. E=สนามไฟฟ้า(NK) F=แรงที่กระทำ(N) Q=ประจุที่ปล่อยสนาม(C) q=ประจุทดสอบสนาม(C) K=9×10ยกกำลัง9N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2 Rเท่ากับระยะห่างจากประจุ(m)

7.2. * สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น

7.3. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.3.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ+Q

7.3.1.1. ประจุ+Qกระจายอยู่บนผิวนอกเท่านั้น

7.3.1.2. °สูตร E=Ka/R2

7.4. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวคู่ขนาน