ไฟฟ้าสถิต⚡️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต⚡️ by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต⚡️

1. สนามไฟฟ้า(E)

1.1. คือบริเวณที่ประจุส่งแรงกระทำถึง

1.1.1. F=0;ไม่มีสนามไฟฟ้า

1.1.2. Fไม่เท่ากับ0;มีสนามไฟฟ้่

1.2. ถ้าเป็นเครื่องหมาย + ทิศทางจะพุ่งออก ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมาย - ทิศทางจะพุ่งเข้า

1.3. สูตรE=F/q หน่วยN/C

1.3.1. ใช่เมื่อ มีประจุที่ทดลองสนาม

1.4. E=KQ/Rกำลัง2

1.4.1. ใช้เมื่อรู้ประจุที่จะปล่อยสนาม

1.4.2. "สนใจประจุตัวไหน ปิดตัวนั้น"

2. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

2.1. C=Q/V *Q=CV *V=Q/C

2.1.1. Q = ประจุไฟฟ้า หน่วย C

2.1.2. V= ความต่างศักย์ไฟฟ้า หน่วย V

2.1.3. C=ความจุไฟไฟ้า หน่วย F

2.2. พื้นที่ใต้กราฟ = 1/2 × ฐาน × สูง = 1/2 × V × Q

2.2.1. U=1/2QV

2.2.1.1. 1/2 (2แบบเฉลี่ย)

2.2.1.1.1. U=พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ หน่วย J

2.2.2. U=1/2 Qกำลัง2/C

2.2.3. U=1/2 CVกำลัง2

3. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

3.1. V=KQ/R

3.1.1. ศักย์เท่ากัน➡️ผิวคงที่ข้างในวงกลม

3.2. Vผิว=KQ/R

4. ศักย์ไฟฟ้า

4.1. V=KQ/R

4.1.1. เป็นปริมาณ(Scalar)

4.1.2. **คิดเครื่องหมายของประจุไฟฟ้่

5. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

5.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำมีประจุ +Q (ประจุ +Q กระจายอยู่บนผิวนอก เท่านั้น❗️)

5.2. เป็นปริมาณ(Scalar)

5.3. Ein=0

5.4. Eผิว = Emax = ks/r กำลัง 2

5.5. E= KQ/R กำลัง2

5.5.1. R=วัดจากจุดศูนย์กลางทรงกลม

6. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

6.1. ใกล้ + ความต่างศักย์สูง ใกล้ - ความต่างศักย์ต่ำ

6.2. สูตร E=🔺V/d

6.2.1. E=มีหน่วย N/C

6.2.2. E=มีหน่วย V/m

6.3. สนามไฟฟ้ามีขนาดคงที่

6.3.1. Ea = Eb = Ec = Ed

6.3.2. เส้นสมศักย์ = เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

7. ตัวเก็บประจุ

7.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า

7.2. W A ➡️ B =q (VB -VA)

7.2.1. ( VB- VA) คือความต่างศักย์

7.3. C=Q/V หน่วย c/v = F(Farad)

7.4. การต่อตัว C

7.4.1. 3.เป็นบวก(สูญเสียประจุลบ)

7.4.2. 1.อนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

7.4.2.1. Qรวม = Q1 = Q2

7.4.2.2. Vรวม = V1+V2

7.4.2.3. 1/Cรวม =1/C1 + 1/C2

7.4.3. 2.แบบขนาน (ประจุไฟฟ้าแยกไหล)

7.4.3.1. Vรวม = V1 =V2

7.4.3.2. Qรวม = Q1+Q2

7.4.3.3. Cรวม = C1+C2

7.5. ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า

8. สภาพไฟฟ้า

8.1. 1.เป็นกลาง ทางไฟฟ้า

8.2. 2.เป็นลบ (สูญเสียประจุบวก)

9. ประจุไฟฟ้า

9.1. มี 2 ชนิด

9.1.1. ประจุบวก (+) มีประจุ + 1.6×10 กำลัง -19 C ประจุลบ (-) มีประจุ - 1.6×10 กำลัง -19 C

10. แรงไฟฟ้า/แรงคูลอมบ์

10.1. 1.แรงดูด ➡️ ประจุต่างชนิดกัน

10.2. 2.แรงผลัก ➡️ ประจุเหมือนกัน

11. กฎของคูลอมบ์ F=KQ1Q2/Rกำลัง2

11.1. K =ค่าตัวของคูลอมบ์ 9×10กำลัง9 หน่วย N.mกำลัง2 / Cกำลัง2

11.2. Q1 =ประจุตัวที่ 1 หน่วย C

11.3. Q2 =ประจุตัวที่ 2 หน่วย C

11.4. R= ระหว่างประจุ หน่วย m

11.5. "สนใจประจุตัวไหน ตัวนั้นโดน"

11.6. หาเวกเตอร์ของเเรงคูลอมบ์ "สนใจ QA QA โดน"