Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. สนามไฟฟ้า

1.1. ▪️สูตร E=F/q หน่วยN/C

1.1.1. ▪️สูตร E=KQ/R2

1.2. สนามไฟฟ้าจากเเผ่นตัวคู่ขนาน

1.2.1. ▪️สูตร E=^V/dหน่วยV/m

1.3. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

1.3.1. กำหนดให้ทรงกลมตัวนำประจุ+0

1.3.1.1. ▪️สูตรE=kQ/R2

1.4. “สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุตัวนั้น

2. กฏของคูลอมบ์

2.1. สนใจประจุไหน ตัวนั้นโดน

2.2. ▪️สูตรF=kQ1Q2/Rกำลัง2

2.2.1. Q1=ประจุตัวที่1หน่วยc

2.2.2. Q2=ประจุตัวที่2หน่วยc

2.2.3. R=ระยะห่างระหว่างประจุหน่วยm

2.2.4. K=ค่าตัวของคูลอมบ์9X10ยกกำลัง9N.mยกกำลัง2/Cยกกำลัง2

3. ศักย์ไฟฟ้า

3.1. ศักย์ไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

3.1.1. Vผิว=KQ/R

3.1.2. วัดจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนำ

3.2. *คิดเครื่องหมายจองประจุไฟฟ้า

3.3. *ปิดจุดที่สนใจ คิดศักย์รอบจุดนั้น

3.4. ▪️สูตรV=kQ/Rหน่วยV(เป็นปริมาณScalar)

4. ประจุไฟฟ้า

4.1. ประจุไฟฟ้ามี2ชนิด

4.1.1. ➕ประจุบวก

4.1.1.1. มีประจุ+1.6Xยกกำลัง-19Cมวล1.67X10ยกกำลัง-27kg

4.1.2. ➖ประจุลบ

4.1.2.1. มีประจุ-1.6X10ยกกำลัง-19C มวล9.1X10ยกกำลัง-31Kg

4.2. เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้า

5. แรงไฟฟ้า เเรงคูลอมบ์

5.1. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน จะดูดดัน

5.2. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน จะผลักกัน

6. สภาพไฟฟ้า

6.1. 1.เป็นกลางทางไฟฟ้า

6.2. 2.เป็นลบ(สูญเสียประจุบวก)

6.3. 3.เป็นบวก(สูญเสียประจุลบ)

7. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

7.1. ▪️สูตรC=Q/V

7.1.1. C=ความจุไฟฟ้า หน่วยF

7.1.2. Q=ประจุไฟฟ้า หน่วยC

7.1.3. V=ความต่างศักย์ไฟฟ้า กน่วยV

8. ตัวเก็บประจุ

8.1. ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าเเละจ่ายไฟฟ้า

8.2. ▪️สูตรC=Q/Vหน่วยC/V➡️F(Farad)

8.3. เเบบขนาน(ประจุไฟฟ้าเเยกไหล)

8.3.1. ▪️Cรวม=C1+C2

8.4. เเบบอนุกรม(ประจุไฟฟ้าไม่แยกไหล)

8.4.1. ▪️1/C=1/C1+1/C2

9. งานในการเคลื่อนประจุ

9.1. ▪️สูตรWa➡️b=q(Vb-Va) หน่วยj

9.1.1. q=ประจุที่ถูกเลื่อน(คิดยวก➕ ลบ➖)

9.1.2. Va=ศักย์ไฟฟ้าที่a

9.1.3. Vb =ศักย์ไฟฟ้าที่b

9.1.4. Vb-Va=ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างaกับb