ของไหล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ของไหล by Mind Map: ของไหล

1. ความหนาแน่น

1.1. ความหนาแน่นมวล( mass density ) (ใช้สัญลักษณ์ อ่านว่า "โรห์ (rho)" ) ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างค่ามวล(m)ต่อหน่วยปริมาตร(V)