Water War Project.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Water War Project. by Mind Map: Water War Project.

1. Hypotheses

2. Customer : เกษตรกรในประเทศไทย

3. Ploblem : ขาดน้ำเพื่อการเกษตรและมีน้ำส่วนเกินในพื้นที่มากเกินไป

4. Solution : มีแอพแจ้งพื้นที่ที่มีน้ำมากและพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้ง ขนส่งน้ำในพื้นที่

5. ถ้าต้องการจัดการน้ำที่เหลือใช้ในปริมาณมากจะต้องทำอย่างไร การขนส่งน้ำที่เหลือใช้สู่เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ ต้องทำอย่างไร

6. ถ้าต้องการน้ำที่ขาดแคลนในการเกษตรจะต้องทำอย่างไร การขนส่งน้ำที่เหลือใช้สู่เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ ต้องทำอย่างไร

7. Plan

8. ถามปัญหาจากลูกค้า

9. แนวทางแก้ Solution

10. หาทางออกของ Solution

11. สร้าง Moc up

12. แนวทาง

13. แนวทาง

14. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า

15. เริ่มหาผู้ให้ทุน

16. นำเสนอแหล่งทุน

17. ทำงาน