ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์กับเป้าหมาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์กับเป้าหมาย by Mind Map: ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์กับเป้าหมาย

1. เป้าหมาย

1.1. สิ่งที่เราคาดหวังหลังจากที่เราทำกิจกรรมหรือภารกิจใดๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อย

1.2. เชิงคุณภาพ

1.3. เชิงปริมาณ

2. วัตถุประสงค์

2.1. เหตุผลที่เราทำกิจกรรมใดๆ หรือภารกิจใดๆ ว่าทำไปเพื่ออะไร

2.1.1. วัตถุประสงค์สามารถมองเห็นและประเมินค่าได้