ความแตกต่างของการประกันคุณภาพ VS การประเมินคุณภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความแตกต่างของการประกันคุณภาพ VS การประเมินคุณภาพ by Mind Map: ความแตกต่างของการประกันคุณภาพ VS การประเมินคุณภาพ

1. การประกันคุณภาพ

1.1. เป็นการตรวจสอบ

1.2. ควบคุม

1.3. ติดตาม

1.4. ป้องกันการด้อยคุณภาพ

1.5. ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.6. สร้างความเชื่อมั่น

1.6.1. ผู้ปกครอง

1.6.2. ผู้เรียน

1.6.3. ผู้บริหาร

1.7. ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

2. การประเมินคุณภาพ

2.1. ตรวจสอบตามสภาพจริง

2.1.1. ภายใน

2.1.1.1. ต้อสังกัด

2.1.2. ภายนอก

2.1.2.1. สมศ

2.2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

2.3. มีเน้นให้คำปรึกษา ส่งเสริม

2.4. สะท้อนจุดเด่นจุดด้อย

2.5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง