การประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่ by Mind Map: การประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

1. ลักษณะเด่น

1.1. ไม่เน้นตัดสิน

1.2. ให้คำปรึกษาแบบกัลยาณมิตร

2. สถานศึกษา

2.1. 2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และบริบทของตนได้

2.2. 4. จัดทำรายงารผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งต้นสังกัด

2.3. 1. สามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาเองได้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานแต่ละระดับและประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด

2.4. 3. โรงเรียนประเมินตัวเอง โดยตอบคำถาม 3 ข้อ

2.4.1. อยู่ในระดับใด

2.4.2. มีหลักฐานยืนยันอย่างไร

2.4.3. จะพัฒนาต่อยอดอย่างไร

3. บุคลากร

3.1. 1. ผู้ปฏิบัติงาน

3.1.1. ครู

3.1.2. ผู้บริหาร

3.2. 2. ผู้สนับสนุน

3.2.1. ตัวแทนจาก สมศ.

3.3. หน่วยงาน

3.3.1. กระทรวง

3.3.2. ต้นสังกัด

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของคนไทยยุค 4.0

4.1. 1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

4.2. 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4.3. 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุขของชาติ