วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Enginee

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Enginee by Mind Map: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  Computer Enginee

1. การเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ

1.1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.1.1. เรียนด้านคณิตศาสตร์ คำนวณและออกแบบวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล และระบบเครือข่าย

1.2. วิทยาการคอมพิวเตอร์

1.2.1. เรียนด้านคณิตศาสตร์ คำนวณและออกแบบวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล และระบบเครือข่าย

1.3. วิศวกรรมสารสนเทศ

1.3.1. เรียนด้านคณิตศาสตร์ คำนวณและออกแบบวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล และระบบเครือข่าย พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานด้านทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น

2. นิยาม

2.1. ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น ทั้งนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่งกับการ ออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

3. สาขาและแนวทางในการประกอบอาชีพ

3.1. ด้านsystem& Network

3.1.1. บริษัทDistributor เป็นบริษัทนำเข้าซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

3.1.2. บริษัทประเภท Vendor ที่นำ Product ของบริษัท Distributor มาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง

3.1.3. Distributor มาจำหน่ายอีกต่อหนึ่ง บริษัท in - house คือVendor ที่จ้างบุคคลากรเอง

3.2. ด้านเครือข่าย Network

3.2.1. ดูแลระบบ Network ดูแล Web services,DNS,DHCP,Mail Server, Firewall ฯลฯ

3.3. ด้าน Software

3.3.1. พัฒนาระบบ

3.3.2. เขียนโปรแกรม

3.3.3. ผลิตซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า

3.4. ด้านฮาร์ดแวร์ Hardware

3.4.1. Circuit Design

3.4.2. Embedded system

3.5. ด้านการตลาด

3.5.1. sale Engineer

3.5.1.1. บางผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้ ความรู้ทางด้านวิศวกรรม มาประกอบความน่าเชื่อถือ

4. วิชาที่เรียน สิ่งที่ได้จากการเรียน

4.1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.1.1. การใช้งานและฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

4.2. แนะนำวิชาชีพ วิศวกรรมคอมพิวเตอ

4.2.1. การทำงานในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.3. คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

4.3.1. ความคิดเชิงตรรกะ

4.3.2. อธิบายอัลกอริทึม

4.4. แคลคูลัส

4.4.1. การคิดอย่างมีเหตุและผล

4.4.2. หลักการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

4.5. ฟิสิกส์

4.5.1. การประยุกต์ใช้ในการคำนวนต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

4.5.2. ทฤษฎีและหลักการของ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

4.6. การวิเคราะห์และ ออกแบบขั้นตอนวิธี

4.6.1. แนวทางการออกแบบ

4.6.2. การวิเคราะห์กระบวนการความคิด

4.7. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.7.1. ข่ายงานไร้สายและเคลื่อนที่

4.7.2. สถาปัตยกรรมเครือข่าย

4.8. โครงสร้างข้อมูล

4.8.1. การเขียนโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพ

4.8.2. รูแแบบ

4.8.2.1. อาเรย์

4.8.2.2. กองซ้อน

4.8.2.3. รายการโยง

4.8.2.4. รูปต้นไม้แบบทวิภาค

4.9. ระบบฝังตัว

4.9.1. เทคนิคพื้นฐานทางซอฟต์แวร์ สำหรับงานประยุกต์ฝังตัว

4.9.2. โครงสร้างและการทำงาน ภายในไมโครโปรเซสเซอ