กิจการเพื่อสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กิจการเพื่อสังคม by Mind Map: กิจการเพื่อสังคม

1. เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลกำไรสูงสุด

1.1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

2. มีรูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงิน

2.1. ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจ มีรายได้จากการขายการผลิตสินค้า หรือการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนสำคัญ

3. เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1. มีกระบวนการผลิตและการดำเนินกิรการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

4. ผลกำไรกลับคืนสู่สังคม และเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.1. ผลกำไรส่วนใหญ่จากการดำเนินงานถูกนำไปขยายผลเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 หรือ คืนผลประโยชน์นั้นให้แก่สังคมและชุมชนโดยควรมีสัดส่วนที่มากกว่าส่วนที่นำมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

5. ดำเนินการอย่างโปร่งใส

5.1. จัดทำข้อมูลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และ เปิดเผยต่อสาธารณะ