Mô tả phòng đào tạo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô tả phòng đào tạo by Mind Map: Mô tả phòng đào tạo

1. Đào tạo tuyển dụng

1.1. Mở lớp đào tạo để tuyển dụng

1.2. Đối tượng

1.2.1. Sinh viên

1.2.2. Nhân viên công ty khác

1.3. Nội dung đào tạo

1.3.1. 1 ngôn ngữ lập trình nào đó

1.4. Trợ cấp

1.4.1. Không

1.5. Thời gian đào tạo

1.5.1. 8 buổi cuối tuần

1.5.2. Phải là thời điểm sắp tốt nghiệp

1.6. Trang thiết bị

1.6.1. Tự túc

1.7. Chỗ ngồi

1.7.1. Số lượng 1 lớp: 10 ~ 30 người

1.8. Kaopiz: thuê FPT trainer 1 tháng 16M 20 học viên lấy đc 2 người, năm mở 3 lần

1.8.1. Sau đó tự xây dựng giáo trình

2. Đào tạo ngôn ngữ mới

2.1. Nhân viên

2.1.1. Muốn học thêm về 1 NNLT mới

2.2. Internship

2.2.1. Đối tượng

2.2.1.1. Đã có kiến thức về 1 NNLT: PHP / Java...

2.2.1.2. Nắm vững về lập trình căn bản và OOP

2.2.1.3. Lên công ty >= 50% buổi 1 tuần

2.2.1.4. Cần trải qua vòng lọc CV, hẹn lịch làm bài test và nhờ 1 dev về lĩnh vực đó nói chuyện để verify lại tư duy, hiểu biết

2.2.2. Nội dung đào tạo

2.2.2.1. Kiến thức cơ bản

2.2.2.1.1. SOLID

2.2.2.1.2. Clean code

2.2.2.2. Tạo sản phẩm

2.2.2.2.1. Teamwork

2.2.2.2.2. Quy trình

2.2.2.2.3. Framework

2.2.3. Thời gian đào tạo

2.2.3.1. 4 tháng

2.2.3.1.1. Lý tưởng thì 4 tháng

2.2.3.2. 2 tháng

2.2.3.2.1. Cho khớp với các bạn học hè

2.2.3.2.2. Giáo trình cần chỉnh sửa lại

2.2.4. Trợ cấp

2.2.4.1. 1M/tháng với full time

2.2.4.2. 500K/tháng với không full time

2.2.5. Trang thiết bị

2.2.5.1. Tự túc

2.2.6. Chuẩn bị

2.2.6.1. Số lượng 1 lớp: 3 ~ 5 người

2.2.6.1.1. Vào đồng thời là tiện nhất

2.2.6.2. Chỗ ngồi

2.2.6.3. Network

2.2.7. Quy trình chi tiết (click)

2.2.7.1. Quy trình chi tiết khóa học Java

3. Đào tạo hội nhập

3.1. HoRenSo

3.2. WorkFlow

3.3. Git Flow

3.4. Bảo mật thông tin

4. Đào tạo đại trà

4.1. Đào tạo mang tính định kỳ, đại trà

4.2. 5S

4.3. Agile Scrum

5. Đào tạo chuyên sâu

5.1. Đào tạo nâng level

5.2. PM