Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản lý RRTD by Mind Map: Quản lý RRTD

1. Ngân hàng

1.1. Đánh giá danh mục tín dụng

1.1.1. Quy mô tín dụng

1.1.2. Cơ cấu tín dụng

1.1.3. Về ngành

1.1.4. Loại tiền

1.1.5. Dự báo kinh tế vĩ mô

2. Khách hàng

2.1. Tiếp xúc: Phân tích kết hợp định tính và định lượng

2.1.1. Định tính

2.1.1.1. theo mô hình 6C

2.1.1.1.1. Character - Tư cách người vay

2.1.1.1.2. Capacity - Năng lực người vay

2.1.1.1.3. Cash flow - Dòng tiền mặt

2.1.1.1.4. Collateral - Bảo đảm tiền vay

2.1.1.1.5. Conditions - Các điều kiện

2.1.1.1.6. Control - kiểm soát

2.1.2. Định lượng

2.1.2.1. Dựa vào BCTC của CTY

2.1.2.1.1. Nhóm chỉ tiêu về Thu nhập

2.1.2.1.2. Nhóm chỉ tiêu về Lợi nhuận

2.1.2.1.3. Nhóm chỉ tiêu về Thanh khoản

2.1.2.1.4. Nhóm chỉ tiêu về Cân nợ

2.1.2.1.5. Nhóm chỉ tiêu Hoạt động

2.2. Xử lý thông tin

2.2.1. Phân tích, đánh giá

2.2.1.1. Khách hàng

2.2.1.2. Năng lực tài chính

2.3. Xác định các nguy cơ rủi ro của KH

2.3.1. Rủi ro hoạt động

2.3.2. Rủi ro tài chính

2.3.3. Rủi ro quản lý

2.3.4. Rủi ro thị trường

2.3.5. Rủi ro chính sách

3. Đo lường rủi ro tín dụng

3.1. Đo lường rủi ro khoản vay

3.1.1. KMV - Merton

3.1.2. Mô hình điểm số Z của Altman

3.1.3. Mô hình xếp hạng của Moody's

3.2. Đo lường rủi ro danh mục

3.2.1. Mô hình VAR (Value at risk)

3.2.1.1. Giá trị danh mục đầu tư

3.2.1.2. Khả năng chịu đựng rủi ro của KH

3.2.2. Mô hình RAROC (Return at risk on capital)

3.2.2.1. Đo lường mức độ sinh lời có tính đến yếu tố rủi ro

3.2.3. Mô hình xếp hạng tín dụng trong QLRRTD