ความซื่อสัตย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความซื่อสัตย์ by Mind Map: ความซื่อสัตย์

1. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

1.1. สิ่งที่ควรทำ

1.1.1. -มีสัจจะ

1.1.2. -ตรงต่อเวลา

1.1.3. -ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

1.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

1.2.1. ไม่ลักขโมย

1.2.2. -ไม่พูดเท็จ

1.2.3. -ไม่โกงค่าขนม

2. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน

2.1. สิ่งที่ควรทำ

2.1.1. -ทำงานสุจริต

2.1.2. -ทำงานตามหน้าที่

2.1.3. -ทำงานตรงต่อเวลา

2.2. สิ่งที่ไม่ควรทำ

2.2.1. -ไม่โกงเงินของรัฐบาล

2.2.2. -ไม่มาทำงานสาย

2.2.3. -ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงาน

3. ความซื่อสัตย์ต่อมิตร

4. ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ