ความซื่อสัตย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความซื่อสัตย์ by Mind Map: ความซื่อสัตย์

1. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

1.1. ความมีสัจจะ

1.2. ตรงต่อเวลา

1.3. ไม่พูดโกหก

2. ความซื่อสัตย์ต่อการงาน

2.1. มาทำงานตรงเวลา

2.2. ไม่ให้เพื่อนทำงานให้

2.3. มีความเป้นธรรม

3. ความซื่อสัตย์ต่อมิตร

4. ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ

4.1. ไม่โกงราคาข้าว