Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vật chất by Mind Map: Vật chất

1. Nội dung

1.1. “Vật chất là một phạm trù triết học”.

1.2. “Thực tại khách quan”.

2. Ý nghĩa

2.1. Chống lại tất cả các loại quan điểm của chủ nghĩa duy tâm về phạm trù vật chất.

2.2. Giải quyết được sự khủng hoảng trong quan điểm về vật chất của các nhà triết học và khoa học theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình .

2.3. Khẳng định thế giới vật chất khách quan là vô cùng, vô tận, luôn vận động và phát triển không ngừng.