ใบพืช

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ใบพืช by Mind Map: ใบพืช

1. เป็นใบที่มีสีเขียว ทำหน้าที่สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่หายใจและคายน้ำด้วย

2. หน้าที่ของใบ

2.1. สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.2. หายใจ

2.3. คายน้ำ

2.4. นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆ ได้แก่

2.4.1. สะสมอาหารและน้ำ

2.4.2. แพร่พันธุ์

2.4.3. ป้องกันลำต้น

2.4.4. ช่วยผสมเกสร

2.4.5. ป้องกันยอดอ่อนหรือใบอ่อน

3. ชนิดของใบ

3.1. ใบเลี้ยง

3.1.1. เป็นใบแรกของพืชที่อยู่ในเมล็ดทำหน้าที่สะสมอาหาร เพื่อเลี้ยงต้นอ่อนขณะงอก

3.2. ใบแท้

3.2.1. มีอยู่ 2 ชนิดคือ

3.2.1.1. ใบเดี่ยว

3.2.1.2. ใบประกอบ

3.3. ใบที่เปลี่ยนแปลงไป

3.3.1. ใบสะสมอาหาร

3.3.2. ใบดอก

3.3.3. ใบประดับ

3.3.4. ใบเกล็ด

3.3.5. เกล็ดตา

3.3.6. มือเกาะ

3.3.7. หนาม

3.3.8. ฟิลโลด

3.3.9. ทุ่นลอย

3.3.10. ใบจับแมลง

3.4. ใบแพร่พันธุ์

4. โครงสร้างของใบ

4.1. โครงสร้างภายนอก

4.1.1. ตัวใบหรือแผ่นใบ

4.1.2. ก้านใบ

4.1.3. หูใบ

4.2. โครงสร้างภายใน

4.2.1. เอพิเดอร์มีส

4.2.2. มีโซฟิลล์

4.2.2.1. แพลิเซดมีโซฟิลล์

4.2.2.2. สปันจีมีโซฟิลล์

4.2.3. มัดท่อลำเลียง