บทที่ 2 จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 2 จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม by Mind Map: บทที่ 2 จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ปัญหาเกี่ยวกับ จริยธรรมทางธุรกิจ

1.1. ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

1.2. ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์

1.3. การติดต่อสื่อสาร

1.4. ความสัมพันธ์ของธุรกิจ

2. ความหมาย

2.1. จริยธรรมทางธุรกิจ (bussiness ethics)

2.1.1. หลักการหรือมาตรฐาน ที่ใช้ตัดสินความเหมาะสม ในการประกอบธุรกิจ

2.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (social respondsibility)

2.2.1. ภาระที่ธุรกิจต้องทำ เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคม

3. ลักษณะของความรับผิดชอบ ต่อสังคม

3.1. ทางเศรษฐกิจ

3.2. ทางกฎหมาย

3.3. ทางจริยธรรม

3.4. รับผิดชอบโดยสมัครใจ

4. ปัญหาเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสัม

4.1. ความสัมพันธ์กับเจ้าของ

4.2. กับพนักงาน

4.3. ผู้บริโภค

4.4. สิ่งแวดล้อม

4.5. ชุมชน