สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพแกลงตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพแกลงตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ by Mind Map: สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพแกลงตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

1. คุณธรรมอัตลักษณ์

1.1. วินัย

1.1.1. รณรงค์สวมหมวกกันน๊อก

1.1.2. เข้าแถวเคารพธงชาติ

1.1.3. มารยาท

1.1.4. รักษาความสะอาดในห้องเรีบน

1.1.5. ไปลามาไหว้

1.1.6. สวมชุดขาว(เสื้อวันพระ)ในวิทยาลัยฯ

1.2. จิตอาสา

1.2.1. ภายในวิทยาลัยฯ

1.2.1.1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.2.1.2. ปลูกป่า

1.2.1.3. ประชาธิปไตย

1.2.1.4. ต่อต้านการทุจริต

1.2.1.5. ทำบุญตักบาตร

1.2.1.6. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละแผนก

1.2.2. ภายนอกวิทยาลัยฯ

1.2.2.1. กิจกรรมร่วมกับชุมชน/อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน

1.2.2.1.1. ซ่อมแซมไฟฟ้า

1.2.2.1.2. หล่อเทียนพรรษา

1.2.2.1.3. ทำบุญตักบาตร

1.2.2.2. กิจกรรมทำนุบำรุง/ชุมชน

1.2.2.2.1. อำเภอเคลื่อนที่

1.2.2.2.2. FIX IT CENTER

1.2.2.2.3. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น

1.2.2.2.4. ปลูกป่า

1.2.2.2.5. ร่วมมือกับชุมชน

1.3. พอเพียง

1.3.1. ประหยัดน้ำ ประหยัดไป

1.3.2. ลดการใช้กระดาษ

1.3.3. แยกขยะ

1.3.4. งบประมาณ

1.3.5. รณรงค์งดใช้โฟม

2. รูปแบบโครงงานสถานศึกษาคุณธรรม

2.1. ผังบริหารสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพแกลง

2.2. จัดการประชุม

2.3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.4. ประชุมคณะกรรมการ

2.5. ดำเนินงานตามกิจกรรมโครงงาน

2.5.1. อบรมให้ความรู้

2.5.2. ดำเนินกิจกรรม

2.5.3. ให้ความรู้

2.6. โครงการแกลงโมเดล

2.6.1. เสริมหลักสูตรป้องกันการทุจริต

2.6.2. เสริมหลักสูตรการมีวินัย

2.6.3. เสริมหลักสูตรความพอเพียง

2.6.4. เสริมหลักสูตรความมีจิตอาสา

2.7. นิเทศติดตาม

2.8. ประเมินผล

2.9. รายงานผล

2.10. ปรับปรุง,พัฒนา