โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) by Mind Map: โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์)

1. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.1. ถ้าจะสละสิทธิ์ต้องทำในระบบทปอเท่านั้น

2. ประกาศผลการสอบ

2.1. ผ่านทาง www.vet.psu.ac.th คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

3. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษาสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก

3.1. 1.จะต้องจบการศึกษาม.6

3.2. 2.ต้องแสดงหลักฐานการจบม.6 ฉบับจริงในวันรายงานตัว

3.3. 3.ถ้าพบว่าเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์

4. วิธีการพิจารณาการคัดเลือก

4.1. รอบที่ 1 คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัคร

4.1.1. 1.กรรมการพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารที่ได้รับ

4.1.2. 2.ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงจะไม่ได้รับการพิจารณา

4.2. รอบที่ 2 การคัดกรองผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

4.2.1. 1.นำGPAX มาเฉลี่ย กับO-NET โรงเรียนปีที่ผ่านมา

4.2.2. 2.GPAX จะเรียงตามลำดับคะแนน

4.3. รอบที่ 3 การสอบสัมภาษณ์

4.3.1. 1.กรรมการประเมินผู้สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์

4.3.2. 2.นำGPAXมารวมกับคะแนนสัมภาษณ์

4.3.3. 3.ผลจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. คุณสมบัติเฉพาะ

5.1. เป็นนักเรียนเรียนวิทย์-คณิตจากโรงเรียนทั่วประเทศ

5.2. มีเกรดเฉลี่ย5เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.3. เมื่อสำเร็จการศึกษาม.6 แล้วต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.4. มีคะแนนเฉลี่ย ในกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้

5.4.1. วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.4.2. คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

5.4.3. ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

6. คุณสมบัติทั่วไป

6.1. 1.มีสัญชาติไทย

6.2. 2.มีความประพฤติดี

6.3. 3.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

6.4. ศึกษาอยรูชั้นมี.6สายวิทย์-คณิต

7. จำนวนนักศึกษาที่รับ

7.1. ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 3 คน

7.2. หมายเหตุ

7.2.1. ผู้สมัครเลือกเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น

7.2.2. ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ จะเรียกลำดับถัดไป

8. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

8.1. 1.กรอกข้อมูลใบสมัครจากอินเตอร์เน็ต ติดรูป 1 นิ้ว

8.2. 2.สำเนาเกรดเฉลี่ย 5 เทอมหรือ 6 เทอม ประทับตราโรงเรียน

8.3. 3.สำเนาทะเบียนบ้านและประชาชน

8.4. 4.ใบรับรองแพทย์

8.5. 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2รูป

8.6. 6.หนังสือรับรองอาชีพพ่อแม่เกี่ยวกับเกษตร

8.7. 7.สำเนาหลักฐานการโอนเงิน

9. ขั้นตอนในการสมัคร

9.1. 1.สมัครออนไลน์ www.vet.psu.ac.th

9.2. 2.ส่งหลักฐานการสมัคร

9.2.1. 2.1. ยื่นตรง ณ งานบริการคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

9.2.2. 2.2.ส่งทางไปรษณีย์

10. ปฏิทินการรับนักศึกษา

10.1. 1.ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่ 1-17 ธันวาคม

10.2. 2.ส่งวิดิโอประกอบการตัดสิน 7 ธันวาคม

10.3. 3.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 11 มกราคม

10.4. 4.สอบสัมภาษณ์ 16 มกราคม

10.5. 5.ประกาศรายชื่อ 18 มกราคม

10.6. 6.ส่งเอกสารยื่นยันสิทธิ์ 22 มกราคม

10.7. 7.ยื่นยันในTCAS 30-31 มกราคม

10.8. 8.มหาลัยประกาศชื่อเข้าศึกษา 7 กุมภาพันธ์

10.9. 9.ชำระเงินค่าธรรมเนียม

11. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้คัดเลือก

11.1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

11.2. คะแนนจากองค์ประกอบ

11.2.1. ส่วนที่ 1

11.2.1.1. GPAX 120 คะแนน 30 %

11.2.2. ส่วนที่ 2

11.2.2.1. วิดิโอความคุ้นเคยกับสัตว์ 80 คะแนน 20%

11.2.3. คะแนนสอบสัมภาษณ์

11.2.3.1. 200 คะแนน 50%

12. การรับรหัสผ่านสำหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบTCAS

12.1. ผู้สมัครต้องสมัครของระบบTCAS ของสมาคม ทปอ. เพื่อรับรหัสผ่าน เพื่อยืนยันสิทธิ์

13. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาลัยผ่านระบบTCAS

13.1. ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบTCASไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

14. เป็นบุตรเจ้าของฟาร์มและทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยมีหลักฐานรับรองจากทางราชการระดับปศุสัตว์ ได้แก่

14.1. 1.สัตว์ปีก สุกร โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์น้ำ

14.2. 2.ถ้าเป็นสัตว์อื่น ให้มีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง