Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bibliografia by Mind Map: Bibliografia

1. Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych. Krzysztof Gorlach, Patrick H. Mooney

1.1. W antologii przedstawiamy osiemnaście tekstów przybliżających współczesne koncepcje badań nad ruchami społecznymi. Są one swoistym wprowadzeniem do socjologii ruchów społecznych, umożliwiającym ocenę i krytyczną analizę także innych prac z tej dziedziny. Zawarte w tych tekstach teoretyczne modele i koncepcje mogą zostać wykorzystane jako podstawa do formułowania dalszych hipotez badawczych. Teksty te powinny zaciekawić nie tylko studentów socjologii, lecz także studentów psychologii czy nauk politycznych, czyli dyscyplin, które interesują się mechanizmami działań ludzkich oraz procesami tworzenia struktur i instytucji społecznych. Autorami są czołowi teoretycy i badacze ruchów społecznych. Prezentowane teksty z uwagi na syntetyzujący charakter stanowią podstawowe wyznaczniki i ramy współczesnej debaty na temat ruchów społecznych: Edwin Amenta, Colin Barker, Isabelle Bedoyan, Naomi Braine, Steven M. Buechler, Beth Schaefer Caniglia, JoAnn Carmin, Randall Collins, Mario Diani, Krzysztof Gorlach, Scott A. Hunt, Bert Klandermans, Christian Lahusen, Doug McAdam, John D. McCarthy, Jane Mansbridge, Debra C. Minkoff, Patrick H. Mooney, Aldon Morris, Maryjane Osa, Francesca Polletta, Sidney Tarrow, Peter Van Aelst, Stefaan Walgrave.

2. Ruchy Społeczne. Wprowadzenie. Porta Donatella, Diani Mario

2.1. Praca della Porty i Dianiego to obszerne i wnikliwe omówienie głównych zagadnień z zakresu badań nad ruchami społecznymi. Autorzy prezentują stan badań nad ruchami społecznymi oraz gruntowny przegląd dostępnej literatury. Ich książka stanowi najpełniejsze opracowanie w obrębie tej dyscypliny oraz lekturę obowiązkową dla studentów i badaczy ruchów społecznych.

3. Samotworzenie się społeczeństwa Touraine Alain

3.1. Społeczeństwo nie sprowadza się do praw swojego funkcjonowania, a tym bardziej nie jest kierowane przez idee, czyli przez znaczenie nadane z zewnątrz praktyki społecznej, a dotyczące prawa boskiego lub sensu Historii. Ono ustanawia się samo. To, co społeczne jest wyjaśniane tylko przez to, co społeczne – to znaczy przez własne zasoby społeczeństwa i jego samoświadomość oddziaływania na siebie (fragment książki, s. 67) Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się szczególnie znaczące po II wojnie światowej, i które uważamy za istotne do dzisiaj. Interesują nas również koncepcje socjologiczne będące przedmiotem debaty na przełomie XX i XXI wieku. To właśnie współczesna klasyka socjologiczna pozwala nam lepiej zrozumieć dzisiejszy i przyszły świat.

4. Siła tożsamości Manuel Castells

4.1. Drugi tom trylogii Wiek informacji: gospodarka, społeczeństwo i kultura. Autor podejmuje w nim jeden z najbardziej węzłowych tematów współczesności, a mianowicie kwestię tożsamości. Analizuje znaczenie tożsamości kulturowych, religijnych i narodowych dla społecznej samoidentyfikacji jednostek, a także dla tworzenia przez nie organizacji oddolnych. Badając, jak działają tzw. nowe ruchy społeczne na przykładzie ruchów ekologicznych, feministycznych czy działań alterglobalistów, pokazuje jednocześnie kryzys państwa narodowego i trudności, jakie napotyka współczesna demokracja. (o ruchach oddolnych)

5. Wolność, równość, odmienność . Nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku. Ireneusz Krzemiński

5.1. Czym charakteryzuje się ruch alterglobalistyczny, dawniej nazywany antyglobalistycznym, jakie są jego cele? Kim są i o co tak naprawdę walczą członkowie organizacji gejowsko-lesbijskich i osoby je wspierające? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi studenci Instytutu Socjologii UW, prowadzący badania pod kierunkiem prof. I. Krzemińskiego. "Wolność, równość, odmienność" to pierwsza pozycja w serii PEJZAŻE SPOŁECZNE traktującej o zagadnieniach społeczno-kulturowych ważnych dla Polski i Polaków na początku XXI wieku, często wzbudzających szczególne zainteresowanie i kontrowersje.

6. O naturze ludzkiej Edward O. Wilson

6.1. Ta prowokująca i w wielu miejscach szokująca książka prezentuje wszystkie osobliwości socjobiologicznego rozumowania. Autor z pewną nonszalancją omawia problemy wolnej woli i zróżnicowania kultowego oraz rozważa, jak głęboko nauki przyrodnicze mogą wniknąć w tajemnicę zachowania się człowieka, zanim same przekształcą się w coś nowego. Bezkompromisowe zastosowanie teorii ewolucji do wszystkich aspektów ludzkiej egzystencji nic nie przyniesie, jeśli osłabnie sam duch ludzi, jeżeli idee nie będą formułowane w sposób, który pozwoli na poddanie ich obiektywnym sprawdzianom, a tym samym staną się śmiertelne.

7. Greenpeace. O tym, jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat Weyler Rex

7.1. "Ekologia" Sprawdź, co to znaczy, bo to dotyczy również ciebie". Pod takim hasłem zapaleńcy z Greenpeace'u rozpoczęli swoją pierwszą kampanię i zapoczątkowali zmiany w postrzeganiu otaczającego nas świata. Greenpeace to międzynarodowy fenomen, zdolny walczyć z rządami i korporacjami, popierany przez sławy i zwykłych ludzi, polityków, artystów, naukowców i wizjonerów. Greenpeace to pasjonujący opis wydarzeń, które doprowadziły do powstania ekofloty - od pierwszej wyprawy na Pacyfik, aby powstrzymać testy broni jądrowej, przez ryzykowne misje w obronie wielorybów, po wewnętrzne walki w organizacji. Migawka ukazująca ducha lat siedemdziesiątych XX w., fascynujące studium manipulowania mediami i obraz polityki wewnętrznej organizacji społecznych. Greenpeace to porywające wezwanie do broni, które pogłębia nasze zrozumienie określenia "osoba politycznie zaangażowana".

8. Rower na co dzień. Komunikacja, rekreacja, ochrona środowiska Ryszard Rakower

8.1. Porównanie tego jak się jeździ na rowerze w Danii i w Polsce. Wydane przez poznański odpowiednik masy. Jest w bib. na koszykowej.

9. Rola i miejsce roweru w systemie transportowym miasta

9.1. to jeszcze jest zagadka, ale jest na koszykowej

10. Wartości, interesy, struktury społeczne Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym

10.1. Tomem "Wartości, interesy, struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym", Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL rozpoczęła edycję serii Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Tytuł prezentowanej serii wydawniczej odnosi się do szeroko rozumianych kategorii aksjologicznych, z perspektywy których socjolog dokonuje oglądów i następnie "konstruuje" obrazy badanych podmiotów i fenomenów życia społecznego. Myślą przewodnią pierwszego tomu jest założenie, że w życiu publicznym, w strukturach społecznych mamy do czynienia m.in. z dwoma "regulatorami" postaw i zachowań. Pierwszy z nich to aksjologiczny wymiar, w obrębie którego funkcjonują różne hierarchie czy systemy wartości, determinujące w taki czy inny sposób kreatywność i partycypację podmiotów w życiu społecznym. Drugi "regulator""pragmatyczny" obejmuje utylitarne nastawienia do deklarowanych wartości czy prezentowanych publicznie postaw i zachowań, uwarunkowane określonymi interesami (indywidualnymi, grupowymi). Aplikowanie takiego podejścia badawczego pozwala socjologowi na ujmowanie m.in.: różnych społecznych więzi, integracji, ale także dystansów, antagonizmów i hierarchii.

11. Nowe ruchy społeczne Tadeusz Paleczny

11.1. Nowe ruchy społeczne są odpowiedzią członków rozwiniętych społeczeństw obywatelskich na przemiany związane z globalizacją – instytucjonalizację życia publicznego, rosnące znaczenie korporacji międzynarodowych, alienację elit politycznych, lęki i zagrożenia towarzyszące wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi technologicznemu. Nowe ruchy społeczne stają się alternatywą, ale i przeciwwagą dla instytucji i organizacji społecznych wywierających dominujący wpływ na życie ludzkie. Wyrastają na gruncie sprzeciwu i kontestacji wobec istniejących zasad życia społecznego, mobilizując jednostki i grupy społeczne do kolektywnej aktywności. Tadeusz Paleczny – profesor socjologii, kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego główne zainteresowania teoretyczne i badawcze lokujące się w dziedzinie socjologii kultury i kulturoznawstwa dotyczą problematyki pluralizmu kulturowego oraz wielokulturowości w procesach globalizacji, zagadnień kształtowania i przemian tożsamości kulturowej, teorii procesów narodotwórczych, przemian zbiorowości etnicznych o imigracyjnym rodowodzie oraz problematyki ludyzmu.

12. Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce Piotr Żuk

12.1. Książka Piotra Żuka nakreśla jasny obraz działania i idei środowisk, które przez opinię publiczną utożsamiane są najczęściej z „lewacką ekstremą” czy wszelkiej maści „oszoło¬mami”. Autor ukazuje postawy działaczy, ich korzenie ideologiczne umiejscawia pośród europejskich inicjatyw obywatelskich. Książka może więc znakomicie przybliżyć temat, choćby dziennikarzom, często wykazującym niesamowitą wręcz ignorancję i namiętnie czerpiących z obiegowych, schematycznych opinii. Trudno zatem przecenić jej zalety dla ww. grup, odczuwających coraz silniej konieczność wyrwania się ze swych gett. Praca może być również ciekawa dla samych bohaterów, mających często problem z samookreśleniem się na tle tradycji ruchów społecznych i poszukujących szerszego kontekstu dla swej działalności. Rzetelna socjologiczna i historyczna analiza „ruchu społeczeństwa obywatelskiego” ujawniła także wiele ciekawych kwestii i z pewnością stanie się pretekstem do szerokich dyskusji. Podsumowując, „Społeczeństwo w działaniu”, jako bodaj pierwsza poważna próba usystematyzowania i scharakteryzowania zjawisk, takich jak squating, ekologia czy radykalny feminizm w polskim wydaniu i znalezienia dla nich odniesień w szerokim nurcie zachodniej działalności społecznej, ma olbrzymią wagę zarówno dla bezpośrednio zainteresowanych, jak i dla przedstawicieli mediów czy instytucji z konieczności wchodzących w interakcję z działaczami.

13. Ideologie codzienności

13.1. Ideologie codzienności to druga książka serii Oblicza Komunikacji poświęcona problemom ideologii. Wrocławscy lingwiści zaprosili do udziału w niej reprezentantów różnych dziedzin wiedzy, których artykuły (w sumie 33 teksty) tworzą interdyscyplinarną perspektywę badań relacji zachodzących w obszarze język – komunikacja – ideologia. Prace składające się na tom, zebrane w czterech grupach tematycznych: Polityka – media – społeczeństwo, Religia, Reklama oraz Płeć w kulturze masowej, są cennym przyczynkiem w dyskusji nad rolą ideologii i mediów we współczesnej kulturze.

14. Strona WMK

14.1. http://www.masa.waw.pl

15. Nieoficjalna strona sympatyków WMK

15.1. http://travers.pl/masa.html

16. Organizacje pozarządowe, zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca. Kontnis-Górka, Wysocki

16.1. Organizacje pozarządowe są i nie są jak firmy. W przeciwieństwie do sektora rynkowego trzeci sektor działa nie dla zysku, lecz pro publico bono, czyli dla dobra wspólnego. Skupieni na realizacji statutowych celów organizacji jej członkowie i zarządzający zapominają czasem o tym, że także w ich działalności pojawiają się analogie do funkcjonowania firm. Stowarzyszenia, fundacje czy związki są w pewnym sensie przedsiębiorstwami: zatrudniają pracowników, pozyskują środki publiczne oraz prywatne, dysponują często ogromnymi zasobami finansowymi, posiadają w swoich szeregach wielu profesjonalistów-praktyków, aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym, wspierają te dziedziny, które wymagają bardzo wąskiej specjalizacji. I tak jak firmy spotykają się z konkurencją… innych organizacji pozarządowych. Właśnie dlatego powstała ta książka. Napisana z punktu widzenia praktyków na co dzień mających do czynienia z organizacjami pozarządowymi, jest zbiorem podstawowych zasad zarządzania organizacją, jej finansami, pracownikami, wolontariuszami. Wskazuje, jak pozyskiwać środki oraz kreować wizerunek, współpracować z mediami i bez niepotrzebnych komplikacji stawać się partnerem rozpoznawalnym oraz wiarygodnym. Autorzy kierują swoją publikację zarówno do praktyków działalności w trzecim sektorze (będzie to dla nich podręczne kompendium wiedzy), jak i osób, które stawiają pierwsze kroki na drodze pomocy innym.

17. Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych Śliwa Sławomir

17.1. Wolontariat jako dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych to nie tylko dawanie czegoś od siebie. Praca wolontarystyczna pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności, zdobywania nowych doświadczeń niezbędnych na rynku pracy, nawiązywanie nowych znajomości, odkrywanie nowych talentów, odkrycia poczucia sensu pomagania innym, uzyskania satysfakcji oraz pojawienia się w cv ważnej pozycji czy też może być formą spędzenia czasu wolnego. Publikacja ta przygotowana jest z myślą o studentach, nauczycielach akademickich, a także osobach, które na co dzień zajmują się działaniami wolontarystycznymi Powstała ona na gruncie współpracy pomiędzy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych (OFOS) – Regionalnym Centrum Wolontariatu, a Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu.