ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสาร

1. การจัดการระบบการเรียนการสอน

1.1. 1.โลกการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน 2.ระบบการสอนของโรเบิร์ต เกลเซอร์ 3.ระบบการสอนของบราวน์และคณะ 4.ระบบการสอนของเคมป์ Kemp 5.ระบบการสอนของเกอร์ลาซและอิลี่

2. องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้

2.1. # ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ Input # กระบวนการจัดการเรียนรู้ Process # ผลการจัดการเรียนรู้ Output # ข้อมูลย้อนกลับ Feedback

3. กระบวนการวิเคราะห์ระบบ

3.1. ขั้นตอนที่ 1 กำหนดปัญหา ขั้นตอนที่ 2 กำหนด ขอบข่ายของปัญหา ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 6 วางแผนเตรียมทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อย ขั้นตอนที่ 7 ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มย่อย ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ กับประชาชน

4. วิธีระบบ

4.1. หมายถึง การจัดการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวน การทางวิทยาศาสตร์มีการกำหนดปัญหาสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการทดลองปรับปรุงเพื่อ แก้ไขปัญหาและประเมินผลที่ได้เพื่อปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. ความมายของการสื่อสาร

5.1. ระบบคือส่วนรวมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย ส่วนย่อยหรือส่วนต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเป็น สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์และออกแบบขึ้น

6. ความมายของระบบ

6.1. คือการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ เช่นข้อมูลข่าวสารความคิด เจตคติ ความต้องการ ความสนใจโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆจากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร

7. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้

7.1. # การนำเสนอสิ่งเร้า # การรับรู้สิ่งเร้า # การแปลความหมาย # การตอบสนองสิ่งเร้า # การสังเกตผลการตอบสนอง

8. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

8.1. 1.เพื่อแจ้งให้ทราบ 2.เพื่อสอนหรือให้การศึกษา 3.เพื่อสร้างความพอใจหรือความบันเทิง 4.เพื่อเสนอหรือชักจูง

9. อุปสรรคของการสื่อสาร

9.1. 1.ผู้สอนไม่บอกวัตถุประสงค์ 2.ผู้สอนไม่คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน 3.ผู้สอนไม่สร้างบรรยากาศ 4.ผู้สอนใช้ภาษาที่ยากเกินไป 5.ผู้สอนใช้ภาษากวน 6.ผู้สอนไม่สนใจที่จะใช้สื่อการสอน

10. ประเภทของการสื่อสาร

10.1. 1.จำแนกตามลักษณะที่ใช้ 2.จำแนกตำแหน่งของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 3.จำแนกตามความสามารถในการตอบของผู้ส่ง สารและผู้รับสา

11. การสื่อสารกับการเรียนการสอน

11.1. 1.ผู้ส่งสาร 2.สาร 3.ช่องทาง 4.ผู้รับสาร

12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร

12.1. 1.ผู้สอน 2.ผู้เรียน 3.สื่อการสอน

13. กระบวนการบริหารจัดการ

13.1. SENDER

13.1.1. MESSAGE

13.2. RECEIVEWR

13.2.1. CHANNE

13.3. FEEDBACK

13.3.1. EFFECT