การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจาก ผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สั...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจาก ผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ by Mind Map: การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจาก ผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. 1.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์

1.2. 1.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทยาศาสตร์

1.3. 1.3 ไม่เป็นโรคร้ายแรง

1.4. 1.4 มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร

1.5. 1.5 คุณสมบัติเฉพาะ

2. 2. หลักฐานการสมัคร

2.1. 2.1 ใบสมัคร 1 ชุด (ติดมีรูปถ่ายแล้ว)

2.2. 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2.3. 2.3 สำเนาใบเเสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

2.4. 2.4 หลักฐานเฉพาะกลุ่ม

3. 3. ปฏิทินการดำเนินการ

3.1. 3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 ทางระบบออนไลน์

3.2. 3.2 กำหนดส่งใบสมัครวันที่ 29 มี.ค. 62

3.3. 3.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 เม.ย. 62

3.4. 3.4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เม.ย. 62

3.5. 3.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 เม.ย 62 ผ่านเว็บไซต์

4. 4. วิธีการรับสมัครระบบออนไลน์

4.1. 4.1 เข้าเว็บไซต์ เลือกการสมัครทุนโครงการฯ ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียน

4.2. 4.2 กรอกข้อมูลในแบบใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ส่งพร้อมหลักฐานในระเบียนผลการเรียน

4.3. 4.3 การจัดส่งใบสมัครและหลักฐานจัดส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์

4.4. 4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัคร หากไม่ครบจะตัดสิทธิ์การคัดเลือก

5. 5. จำนวนรับเข้าศึกษา

5.1. 5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน จำนวน 5 คน

5.2. 5.2 เป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันระหว่างประเทศจำนวน 5 คน

6. 6. ทุนการศึกษา

6.1. 6.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน ไม่สนับสนุน

6.2. 6.2 เป็นผู้แทนประเทศไทยแข่งขันระหว่างประเทศ ค่าหอพัก 1,200.-/เดือน

7. 7. เงื่อนไขและการชดใช้ทุน

7.1. 7.1 จะต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

7.2. 7.2 กรณีได้การสนับสนุนค่าหอพัก โดยมีเงื่อนไข GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา

7.3. 7.3 ในระหว่างรับทุนของโครงการฯ ต้องไม่สมัครหรือรับทุนอื่น

7.4. 7.4 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น

7.5. 7.5 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการฯ

7.6. 7.6 ถ้าทำผิดสัญญา ต้องชดใช้เงินคืนคณะ

8. 8. สัญญาการรับทุน

8.1. รายละเอียดปรากฏในสัญญาการรับทุนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

9. 9. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

9.1. ติดตามทางเว็บไซต์กองทะเบียนและประเมินผล

10. 10. การรับรหัสผ่าน ผ่านระบบ TCAS

10.1. ต้องสมัครในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. และรับรหัส

11. 11. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียน

11.1. 11.1 ต้องยืนยันเข้าศึกษาระหว่าง 24-25 เม.ย. 62 ผ่านระบบ TCAS

11.2. 11.2 การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องทำตามกำหนด

12. 12. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

12.1. ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคม ทปอ. ตามกำหนด

13. 13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

13.1. ประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์

14. 14. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

14.1. 14.1 ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร

14.2. 14.2 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำ

15. 15. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

15.1. ติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์

16. 16. สถานที่ติดต่อสื่อสาร

16.1. คุณเข็มทอง สงเคราะห์ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-74288 010