หน่วยของสิ่งมีชิวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยของสิ่งมีชิวิต by Mind Map: หน่วยของสิ่งมีชิวิต

1. เซลล์พืช

1.1. มีผนังเซลล์

1.1.1. นิวเคลียส

1.1.1.1. ไมโทคอนเดรีย

1.1.1.1.1. กอลจิบอดี

2. สิ่งมีชีวิต

2.1. เซลล์สัตว์

2.1.1. ไม่มีผนังเซลล์

2.1.1.1. นิวเคลียส

2.1.1.1.1. ไมโทคอนเดรีย

3. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

3.1. การแพร่

3.1.1. กระบวนการเคลื่อนที่ของสาร

3.1.2. ความเข้มข้นสูง🔜ต่ำ

3.1.3. จนกระทั่งความเข้มข้นของสารสมดุลกัน

3.1.3.1. เช่นกันฉีดน้ำหอม

3.2. การออสโมซิส

3.2.1. กระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำ

3.2.2. ความเข้มข้นของสารละลายต่ำ🔜สูง

3.2.3. โมเลกุลของน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อย

3.2.4. โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน