Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B by Mind Map: Ammatillisen opettamisen
verkostokaavio - Johanna
Salmia VE11B
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B

Lainsäädäntö

Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351

Korkeakouluopetus ammatillisiin asiantuntijatehtäviin

Ammatillisen kasvun tukeminen

Tutkimus- ja kehitystyö

Taiteellinen toiminta

Aikuiskoulutus

Ammatillinen opettajakoulutus

Elinikäisen oppimisen edistäminen

Yhteistyö elinkeino- ja työelämän sekä oppilaitosten kanssa

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Toimiala, Koulutusalat ja -ohjelmat

Tutkinnot ja niiden perusteet

Opintojen rakenne ja laajuus

Opintojen tavoitteet

Täydennyskoulutus

Kelpoisuusvaatimukset

Opettajan tehtävät, kehittää alansa opetusta ottaen huomioon työelämän kehitys, osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen, hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä tehtäviä, osallistua koulutukseen ja perehtyä työelämään, hoitaa ammattikorkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät, Yliopettaja ja lehtori: vähintään 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus

Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

Kohottaa väestön ammatillista osaamista

Kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita

Edistää työllisyyttä

Opetus, Laajuus ja sisältö, Oppisopimuskoulutus, Erityisopetus, Arviointi, Ammattiosaamisen näytöt

Opiskelijaksi ottaminen

Osaamisen tunnustaminen

Opiskeluaika

Opiskeluoikeus ja velvollisuudet

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811

Koulutusalat

Opinnot ja niiden laajuus

Opinto-ohjaus

Oppisopimus

Erityisopetus

Arviointi

Ammattiosaamisen näytöt

Osaamisen tunnustaminen

Todistukset

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

Ammattitaidon hankkimistavasta riippumatton, näyttötutkintoina suoritettava ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Näihin valmistava koulutus

Muu kuin näyttötutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettava työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta

Tavoitteet, Ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, Antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, Kehittää työelämää, Edistää työllisyyttä, Tukea elinikäistä oppimista

Koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen

Opetus, Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Näyttötutkinnot

Tutkinnot ja niiden perusteet

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812

Tutkintotoimikunnat

Näyttötutkintojen järjestäminen

Arviointi ja todistukset

Näiden tuntemus vaatii vielä lisää perehtymistä

Perehtymin en tarpeen kautta

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007 - 2012

Globalisaatio

Tuettava työn syntymistä Suomeen

Tarjottava valmiuksia sopeutua globalisaation aiheuttamiin muutoksiin

Kansainvälinen yhteistyö

Oppilaitosverkoston kehittäminen

Koulutusjärjestelmän tehostaminen

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Osaamistavoitteiden ohella tuettava lapsen yleisetä hyvinvointia, tunneelämää, sosiaalisia taitoja sekä eettisten ja esteettisten taitojen kehitystä. Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen

Tietoyhteiskunnan haasteisiin vastaaminen

Koulutus- ja osaamistaso maailman kärjessä

Opettajat

Opettajankoulutuksen riittävyyden varmistaminen

Työolosuhteiden parantaminen

Johdonmukainen osaamisen kehittäminen

Ammattitaidon ylläpitäminen

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Koulutuksen uudistaminen

Voimavarojen lisääminen

Taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyödyntämisen lisääminen

Yhteistyön lisääminen

Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen

Mm. Mobiilisti-hankkeen kautta pureudumme näihin asioihin

Omat verkostot

Oppilaitoksen sisällä

Biotalouden KT, Aktiivinen, Verkosto on jo muodostunut, Toimin suhteellisen aktiivisesti

Muut KT:t, Vaatii kehittämistä, Joitakin yhteyksiä olemassa

AOKK, Vaatii kehittämistä, Joitakin yhteyksiä olemassa

Verkkotoimintojen kehittäminen, e-learning, Aktiivinen, Mukana toiminnassa

Muut oppilaitokset

Ammattikorkeat, Vaatii kehittämistä, Jonkun verran kontakteja mm. Mobiilioppimisen verkoston kautta

Yliopistot, Passiivinen, Yksittäisiä kontakteja olemassa

FUAS, Puutteellinen, En ole juurikaan ollut mukana toiminnassa

Työelämä/Yritykset

Mobiilialan yritykset, Aktiivinen, Teemme yhteistyötä (mm. Mobiilisti ja Mobiilikesäkoulu)

Työelämän kautta syntyneet kontaktit, Vaatii kehittämistä, Pitäisi aktivoitua enemmän

Uudet yrityskontaktit, Aktiivinen, Kontakteja syntynyt lisää

Substanssi

Ammatillinen osaaminen

Aktiivinen, Kouluttaudun ja opiskelen mielelläni lisää, Hankin tietoa aktiivisesti, Seuraan, mitä tapahtuu

Työelämäosaaminen

Aktiivinen, Toimin työelämässä aktiivisesti

Pedagogiikka-osaaminen

Kasvatukselliset taidot

Vaatii kehittämistä, Taitoja on kerääntynyt perhe- ja työelämän kautta, Koulutuksen kautta tulee lisää, Käytännön kokemuksesta lisää oppia

Koulutusprosessi

Vaatii kehittämistä, Tunnen päällisin puolin

Kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Aktiivinen, Kehitän itseäni laajasti

Oman alan ja työelämän kehittäminen

Aktiivinen, Kehitän mobiiliasioita

Talous- ja hallinto-osaaminen

Passiivinen

Taidot ovat hyvällä tasolla; tällä hetkellä ei pääse käyttämään juurikaan