Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B by Mind Map: Ammatillisen opettamisen verkostokaavio - Johanna Salmia VE11B

1. Lainsäädäntö

1.1. Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351

1.1.1. Korkeakouluopetus ammatillisiin asiantuntijatehtäviin

1.1.2. Ammatillisen kasvun tukeminen

1.1.3. Tutkimus- ja kehitystyö

1.1.4. Taiteellinen toiminta

1.1.5. Aikuiskoulutus

1.1.6. Ammatillinen opettajakoulutus

1.1.7. Elinikäisen oppimisen edistäminen

1.1.8. Yhteistyö elinkeino- ja työelämän sekä oppilaitosten kanssa

1.2. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

1.2.1. Toimiala

1.2.1.1. Koulutusalat ja -ohjelmat

1.2.2. Tutkinnot ja niiden perusteet

1.2.3. Opintojen rakenne ja laajuus

1.2.4. Opintojen tavoitteet

1.2.5. Täydennyskoulutus

1.2.6. Kelpoisuusvaatimukset

1.2.7. Opettajan tehtävät

1.2.7.1. kehittää alansa opetusta ottaen huomioon työelämän kehitys

1.2.7.2. osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen

1.2.7.3. hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä tehtäviä

1.2.7.4. osallistua koulutukseen ja perehtyä työelämään

1.2.7.5. hoitaa ammattikorkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät

1.2.7.6. Yliopettaja ja lehtori: vähintään 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus

1.3. Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630

1.3.1. Kohottaa väestön ammatillista osaamista

1.3.2. Kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita

1.3.3. Edistää työllisyyttä

1.3.4. Opetus

1.3.4.1. Laajuus ja sisältö

1.3.4.2. Oppisopimuskoulutus

1.3.4.3. Erityisopetus

1.3.4.4. Arviointi

1.3.4.5. Ammattiosaamisen näytöt

1.3.5. Opiskelijaksi ottaminen

1.3.6. Osaamisen tunnustaminen

1.3.7. Opiskeluaika

1.3.8. Opiskeluoikeus ja velvollisuudet

1.4. Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811

1.4.1. Koulutusalat

1.4.2. Opinnot ja niiden laajuus

1.4.3. Opinto-ohjaus

1.4.4. Oppisopimus

1.4.5. Erityisopetus

1.4.6. Arviointi

1.4.7. Ammattiosaamisen näytöt

1.4.8. Osaamisen tunnustaminen

1.4.9. Todistukset

1.5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631

1.5.1. Ammattitaidon hankkimistavasta riippumatton, näyttötutkintoina suoritettava ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

1.5.2. Näihin valmistava koulutus

1.5.3. Muu kuin näyttötutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoulutus

1.5.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettava työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta

1.5.5. Tavoitteet

1.5.5.1. Ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista

1.5.5.2. Antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen

1.5.5.3. Kehittää työelämää

1.5.5.4. Edistää työllisyyttä

1.5.5.5. Tukea elinikäistä oppimista

1.5.6. Koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen

1.5.7. Opetus

1.5.7.1. Näyttötutkintoon valmistava koulutus

1.5.8. Näyttötutkinnot

1.5.9. Tutkinnot ja niiden perusteet

1.6. Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6.11.1998/812

1.6.1. Tutkintotoimikunnat

1.6.2. Näyttötutkintojen järjestäminen

1.6.3. Arviointi ja todistukset

1.7. Näiden tuntemus vaatii vielä lisää perehtymistä

1.7.1. Perehtymin en tarpeen kautta

2. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007 - 2012

2.1. Globalisaatio

2.1.1. Tuettava työn syntymistä Suomeen

2.1.2. Tarjottava valmiuksia sopeutua globalisaation aiheuttamiin muutoksiin

2.1.3. Kansainvälinen yhteistyö

2.2. Oppilaitosverkoston kehittäminen

2.3. Koulutusjärjestelmän tehostaminen

2.4. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

2.5. Osaamistavoitteiden ohella tuettava lapsen yleisetä hyvinvointia, tunneelämää, sosiaalisia taitoja sekä eettisten ja esteettisten taitojen kehitystä. Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

2.6. Yhteisöllisyyden rakentaminen ja tukeminen

2.7. Tietoyhteiskunnan haasteisiin vastaaminen

2.8. Koulutus- ja osaamistaso maailman kärjessä

2.9. Opettajat

2.9.1. Opettajankoulutuksen riittävyyden varmistaminen

2.9.2. Työolosuhteiden parantaminen

2.9.3. Johdonmukainen osaamisen kehittäminen

2.9.4. Ammattitaidon ylläpitäminen

2.10. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen

2.11. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

2.11.1. Koulutuksen uudistaminen

2.11.2. Voimavarojen lisääminen

2.11.3. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyödyntämisen lisääminen

2.11.4. Yhteistyön lisääminen

2.12. Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen

2.13. Mm. Mobiilisti-hankkeen kautta pureudumme näihin asioihin

3. Omat verkostot

3.1. Oppilaitoksen sisällä

3.1.1. Biotalouden KT

3.1.1.1. Aktiivinen

3.1.1.1.1. Verkosto on jo muodostunut

3.1.1.1.2. Toimin suhteellisen aktiivisesti

3.1.2. Muut KT:t

3.1.2.1. Vaatii kehittämistä

3.1.2.1.1. Joitakin yhteyksiä olemassa

3.1.3. AOKK

3.1.3.1. Vaatii kehittämistä

3.1.3.1.1. Joitakin yhteyksiä olemassa

3.1.4. Verkkotoimintojen kehittäminen, e-learning

3.1.4.1. Aktiivinen

3.1.4.1.1. Mukana toiminnassa

3.2. Muut oppilaitokset

3.2.1. Ammattikorkeat

3.2.1.1. Vaatii kehittämistä

3.2.1.1.1. Jonkun verran kontakteja mm. Mobiilioppimisen verkoston kautta

3.2.2. Yliopistot

3.2.2.1. Passiivinen

3.2.2.1.1. Yksittäisiä kontakteja olemassa

3.2.3. FUAS

3.2.3.1. Puutteellinen

3.2.3.1.1. En ole juurikaan ollut mukana toiminnassa

3.3. Työelämä/Yritykset

3.3.1. Mobiilialan yritykset

3.3.1.1. Aktiivinen

3.3.1.1.1. Teemme yhteistyötä (mm. Mobiilisti ja Mobiilikesäkoulu)

3.3.2. Työelämän kautta syntyneet kontaktit

3.3.2.1. Vaatii kehittämistä

3.3.2.1.1. Pitäisi aktivoitua enemmän

3.3.3. Uudet yrityskontaktit

3.3.3.1. Aktiivinen

3.3.3.1.1. Kontakteja syntynyt lisää

4. Substanssi

4.1. Ammatillinen osaaminen

4.1.1. Aktiivinen

4.1.1.1. Kouluttaudun ja opiskelen mielelläni lisää

4.1.1.2. Hankin tietoa aktiivisesti

4.1.1.3. Seuraan, mitä tapahtuu

4.2. Työelämäosaaminen

4.2.1. Aktiivinen

4.2.1.1. Toimin työelämässä aktiivisesti

5. Pedagogiikka-osaaminen

5.1. Kasvatukselliset taidot

5.1.1. Vaatii kehittämistä

5.1.1.1. Taitoja on kerääntynyt perhe- ja työelämän kautta

5.1.1.2. Koulutuksen kautta tulee lisää

5.1.1.3. Käytännön kokemuksesta lisää oppia

5.2. Koulutusprosessi

5.2.1. Vaatii kehittämistä

5.2.1.1. Tunnen päällisin puolin

6. Kehittäminen

6.1. Oman osaamisen kehittäminen

6.1.1. Aktiivinen

6.1.1.1. Kehitän itseäni laajasti

6.2. Oman alan ja työelämän kehittäminen

6.2.1. Aktiivinen

6.2.1.1. Kehitän mobiiliasioita

7. Talous- ja hallinto-osaaminen

7.1. Passiivinen

7.1.1. Taidot ovat hyvällä tasolla; tällä hetkellä ei pääse käyttämään juurikaan