ระบบเครือข่ายเเละการสื่อสารคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายเเละการสื่อสารคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายเเละการสื่อสารคอมพิวเตอร์

1. สายขั้วบิดเกลี่ยวมี2ชนิดคือ1.สายคู่บิดเกียวแบบป้องกันสัญญานรบกวน 2.สายคู่บิดเกียวแบบไม่ป้องกันสัญญานรบกวน

2. การเชื่อมต่อมีหลายเเบบ

2.1. LAN

2.2. MAN

2.3. WAN

2.4. 1.โมเดม ใช้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์

2.5. 2การด์เเลน เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสายนำสัญญานสามารถรับเเละส่งข้อมูลกับเครือข่ายได้.

2.6. 3.ฮับ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารข้อมูล

2.7. 4.สวิตซ์ จะส่งข้อมูลออกไปเฉพาะกับเครื่องที่ติดต่อกับ PC ปลายทางเท่านั้น

2.8. 5. รีพีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหับขยายสัญญาณ

2.9. 6.เราเตอร์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายหลายระบบเข้าาด้วยกัน

2.10. 7.บริดช์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์2เครือข่าย ในรูปเเบบไม่ซับซ้อน

2.11. 8.เกตเวย์ เชื่อมต่อ2เครือข่ายขึ้นไปมีกระบวนการซับซ้อนเเละส่งข้อมูลได้ทุกประเภท

2.12. 9เเอร์การด์ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเเบบไร้สาย ผู้ใช้งานต้องใส่ซิมการ์ด

2.13. 1.จุดเชื่อมต่อเเบบไร้สาย ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครื่องวิทยุความถี่สูง

3. computer Network การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์โดยเชื่อมผ่านตัวกลางเพื่อใช้อุปกรณ์เเละข้อมูลต่างๆร่วมกันจะทำไห้เกิดประโยชน์ดังนี้

4. องค์ประกอบการสื่อสาร

4.1. 1.การสื่อสารทิศทางเดียว (Simplex tarnsmission )ผู้ส่งสารจะทำหน้าที่เพียงคนเดียว เช่นการจัดรายการวิทยุ

4.2. 2.การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน ( Halp Duplex Transmission) ผู้รับสารเเละส่งสารไม่สามารถโต้ตอบกันได้ในขณะเดียวกัน เช่นการใช้วิทยุสื่อสาร

4.3. 3.การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน ( Full Duplex ) ผู้ส่งสารเเละผู้รับสารผลัดกันทำหน้าที่รับส่งสารในเวลาเดียวกัน

5. องค์ประกอบผู้ส่งจะมีองค์ประกอบดังนี้

5.1. -ผู้ส่งสาร ( Sender ) ทำหน้าที่เป็นผู็ส่งข้อมูลไปยังผู้รับ

5.2. -ผู้รับสาร (Receiver ) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ส่งสาร

5.3. -ข้อมูล ( Message ) สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้เเก่ผู้รับสารที่อยู่ปลายทาง

5.4. ตัวกลางหรือสื่อนำข้อมูล ( Media ) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

5.5. โพรโทคอล ( Protocol ) ข้อตกลงหรือวิธีการส่งสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นพื้นฐารที่เรียนรู้มาตั้งเเต่เด็ก เช่นการฟัง การดู

6. ความหมายเเละชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.1. 1.เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม

6.2. 2.เพื่อจัดการข้อมูลร่วมกัน

6.3. 3.เพื่อการใช้ทรัพยารร่วมกัน

6.4. 4.เพื่อการทำงานระยะไกล

7. 1. เครือข่ายเเห่งเครือพหนังสือน เป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ 1 กับอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มข้อมูลที่ที่สุด มีจุดประสงค์หลักคือถ่ายโอน เเลกเปลี่ยน

8. 2.เครือข่ายเเลน เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปโดยมีจุดประสงค์หลักคือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ใช้ข้อมูล ในกลุ่มเล็กๆ

9. 3.เครือข่ายเเมน การเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นที่มีอาคารอยู่ในเมืองเดียวกัน การเชื่อมต่อไม่นิยมการเชืาอมต่อเเบบไร้สาย

10. 4.เครือข่านเเวน เป็นก่รเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกประเภทให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

11. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

12. ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล

12.1. 1ประเภทที่1 ตัวกลางเเบบไร้สาย