ทฤษฎีการรับรู้ภาพ(Semiotics)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฎีการรับรู้ภาพ(Semiotics) by Mind Map: ทฤษฎีการรับรู้ภาพ(Semiotics)

1. Icon Sign

1.1. ภาพที่มีสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ที่มีความเหมือนจริงมากที่สุด

2. Indexical Sign

2.1. ภาพสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความหมายณ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. Symbols

3.1. เป็นภาพที่มีความเป็นนามธรรมสูงกว่าภาพอื่นๆ แต่เป็นความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้ เช่น ภาษา ตัวหนังสือ เครื่องหมายวรรคตอน คำวลี ประโยค จำนวน รหัสมอส

4. ทฤษฎีการเข้าใจภาพ (Cognitive)

4.1. คำ (Word)

4.1.1. การเลือกใช้คำให้เหมาะสม การออกเสียงของคำมีผลต่อการรับรู้และความเชื่อของคนบางกลุ่ม

4.2. ความทรงจำ (Memory

4.2.1. คนส่วนใหญ่ใช้ความทรงจำในการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวโดยจะดึงเอาความทรงจำที่มีอยู่มาใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งใหม่ๆ

4.3. ความสามารถในการมองเห็นภาพ (Projection)

4.3.1. มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการในการมองเห็นที่ แตกต่างกันมุมมองก็มีส่วนสำคัญต่อ ความสามารถในการมองเห็นภาพ ตัวอย่างเช่น การมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้า

4.4. การคาดหวัง (Expectation)

4.4.1. การคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของมนุษย์ มนุษย์มองเห็นเฉพาะสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะเห็น และคาดหวังจะเห็น

4.5. การเลือกคัดสรร (Selectivity)

4.5.1. มนุษย์จะรับรู้ได้ดีถ้าสิ่งนั้นเด่น และให้ความสนใจ แต่สามารถมองไปมาสลับกันได้อย่างรวดเร็ว จนดูเหมือนว่า รับรู้จนเกือบจะเป็นเวลาเดียวกัน

4.6. พฤติกรรม (Habituation)

4.6.1. นักออกแบบที่ดีควรฝึกเป็นคนช่างสังเกตและตระหนักในสิ่งที่ปรากฏรอบตัวเสมอ

4.7. สิ่งเร้า (Salience)

4.7.1. คือสิ่งที่มีความโดดเด่น และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได

4.8. การกำหนดจุดสนใจ (Dissonance)

4.8.1. การกำหนดจุดสนใจบนภาพทำได้ยาก และมุ่งนำเสนอข้อมูลเพื่อการสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย

4.9. วัฒนธรรม (Culture)

4.9.1. วิถีดำเนินชีวิตของชุมชนหนึ่งๆ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแห่งความเป็นอยู่ของคนส่วนรวม

5. คำถาม!!!!

5.1. 1..ให้ยกตัวอย่างของการคาดหวัง ตามคามเข้าใจของตนเองมา 1 ข้อ

5.2. 2. จงอธิบายลักษณะของ Icon Sign

5.3. 3. ภาพสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมของIndexical Sign เป็นยังไง

5.4. 4. คำ คืออะไร

5.5. 5. สิ่งเร้าลักษณ์เป็นยังไง ยกตัวอย่างมา 1 ตัวอย่าง