ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ทิศทางในการสื่อสาร

2.1. การสื่อสารทิศทางเดียว

2.1.1. การจัดรายการวิทยุ

2.2. การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน

2.2.1. การใช้วิทยุสื่อสาร

2.3. การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน

2.3.1. การใช้โทรศัพท์สื่อสาร

3. องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.1. ผู้รับสาร

3.1.1. ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร

3.1.1.1. เช่น

3.1.1.1.1. มนุษย์

3.1.1.1.2. สัตว์

3.1.1.1.3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.1.2. ตัวกลาง

3.1.2.1. เป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

3.1.2.1.1. เช่น

3.2. ผู้ส่งสาร

3.2.1. รับข้อมูลจากผู้ส่งสาร

3.2.1.1. เช่น

3.2.1.1.1. มนุษย์

3.2.1.1.2. สัตว์

3.2.1.1.3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.3. ข้อมูล

3.3.1. สิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้แก่ผู้รับสารที่อยู่ปลายทาง

3.3.1.1. เช่น

3.3.1.1.1. ข้อความ

3.3.1.1.2. ภาพ

3.3.1.1.3. เสียง

3.4. โพลโทคอล

3.4.1. วิธีการสื่อสารของมนุษย์ในแต่ละวัน

3.4.1.1. เช่น

3.4.1.1.1. การพูด

3.4.1.1.2. การฟัง

3.4.1.1.3. การดู

4. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. PAN

4.1.1. เครือข่ายส่วนบุคคล

4.2. LAN

4.2.1. เครือข่ายท้องถิ่น

4.3. MAN

4.3.1. เครือข่ายที่เชื่อมโยงในเมืองเดียวกัน

4.4. VAN

4.4.1. เครือข่ายระยะทางไกล ระหว่างประเทศ

5. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. โมเดม

5.2. การ์ดแลน

5.3. ฮับ

5.4. สวิตซ์

5.5. รีพีตเตอร์

5.6. เราเตอร์

5.7. บริดจ์

5.8. เกตเวย์

5.9. แอร์การ์ด

5.10. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

6. ตัวกลางของการสื่อสารในคอมพิวเตอร์

6.1. ตัวกลางแบบมีสาย

6.1.1. สายคู่บิดเกลียว

6.1.1.1. สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน

6.1.1.2. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน

6.1.2. สายโคแอกหรือสายแกนร่วม

6.1.3. สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเคเบิลใยแก้วนำแสง

6.2. ตัวกลางแบบไร้สาย

6.2.1. คลื่นวิทยุ

6.2.2. คลื่นไมโครเวฟ

6.2.3. อินฟราเรด