Bài Online 11 Chiến Lược

Mind Map Chiến Lược

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài Online 11 Chiến Lược by Mind Map: Bài Online 11 Chiến Lược

1. Ra quyết định

1.1. Nhân sự

1.2. Văn Hóa

1.3. 5 thành kiến ảnh hưởng

1.3.1. Tìm kiếm chứng cớ

1.3.1.1. Đảm bảo đề xuất có những con số

1.3.2. Áp lực từ người cùng địa vị

1.3.2.1. tập hợp trước mạng lưới những người ủng hộ, ra quyết định có cơ hội ra quyết định.

1.3.3. nắm bắt và điều chỉnh

1.3.3.1. Chú ý đến bài thuyết trình, đề xuất kể 1 câu chuyện rõ ràng

1.3.4. Mới xảy ra

1.3.4.1. Đưa thêm info mới, có dữ liệu

1.3.5. Độ tin cậy

1.3.5.1. Đảm bảo người ra quyết định đánh giá cao về bạn Tìm người họ tôn trọng đứng về phía bạn

2. Ngân sách

2.1. Tối ưu hóa kênh

2.2. Tối ưu hóa Website

2.3. Tối ưu hóa các kênh sử dụng miễn phí

2.4. Hiểu rõ chu kì kinh doanh của doanh nghiệp

3. Lợi ích chính các kênh

3.1. SEO

3.2. CPC

3.3. GDN

3.4. Truyền thông xã hội

3.5. Marketing liên kết

3.6. Email

3.7. DI động

4. Cách tương tác giữa các kênh

4.1. Mức chuyển đổi cho từng kênh

4.2. Mức ảnh hưởng thương hiệu của từng kênh

4.3. 5 mô hình gán giá trị cho từng kênh

4.3.1. Tương tác lần cuối

4.3.2. Tương tác lần đầu

4.3.3. Chia đều giá trị

4.3.4. Ưu tiên đầu tiên và cuối cùng

4.3.5. Phân chia thời gian

5. Sự ủng hộ

6. Xây dựng và đề xuất

6.1. Công cụ 6s FrameWork

6.1.1. Tóm tắt

6.1.2. Thiết lập bối cảnh

6.1.3. Câu chuyện

6.1.4. Số tiền

6.1.5. Các bước

6.1.6. Ngạc nhiên

7. các mối quan tâm khác

7.1. Xu hướng và chu kì

7.2. Tính thời vụ

7.3. Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh

7.4. Thử nghiệm và học hỏi

7.5. Hành vi mua sắm

7.6. Luật pháp và tuân thủ

7.7. Công nghệ

7.8. Tự triển khai hay thuê ngoài

8. Website

8.1. yêu cầu với Website tỉ lệ chuyển đổi cao

8.2. Reason why need Website

8.3. Chức năng nên đầu tư

8.4. 7 yếu tố xem xét về giao diện website

8.4.1. Giao diện khiến trang web nhanh hay chậm

8.4.2. GD có dễ khách hàng tìm kiếm mua sản phẩm hơn hay không

8.4.3. Giao diện có sức ảnh hưởng tăng marketing số hay không

8.4.4. Giao diện có tăng giá trị trang web hay không

8.4.5. GD có tăng doanh thu trên mỗi khách hàng hay không

8.4.6. GD có giúp gia tăng sự hiểu biết hay không

8.4.7. GD có phù hợp với Marketing mở rộng hay không