Shop Services milestone

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Shop Services milestone by Mind Map: Shop Services milestone

1. Tách Database Store và StoreInfo

1.1. Off hết các source read write table Store và StoreInfo

1.1.1. Smc-api

1.1.2. Web-inside

1.1.3. Ban services WCF

1.2. Xử lý các câu query join các bảng ngoài table Store và StoreInfo

1.2.1. Gửi QC Test

1.2.2. Release lên production

1.3. Tạo connection string mới cho các query xuống table Store và StoreInfo ở Shop Service

1.3.1. Với user chỉ write và read được table Store và StoreInfo

1.3.2. Connection string cũ, bỏ phân quyền write và read table Store và StoreInfo

1.4. Các source cũ sẽ sử dụng connection user full trừ bảng Store và StoreInfo

1.5. Check job và proc dính tới bảng Store và StoreInfo

1.6. Move table Store và StoreInfo sang Database mới

1.7. Chuyển engine Database mới

1.7.1. Discuss

2. Shop Config

2.1. Bài Viết - Blog

2.1.1. Micro Database

2.2. Banner

2.2.1. Micro Database

2.3. Cấu hình kiểm hàng

2.4. HÌNH THỨC THANH TOÁN

2.4.1. New engine Database

2.5. ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÍ VẬN CHUYỂN CHO NGƯỜI MUA

2.5.1. New engine Database

2.6. Điểm sen

2.6.1. New engine Database

2.7. Hỗ trợ thanh toán online

2.7.1. New engine Database

2.8. Giảm giá cho Mobile

2.8.1. New engine Database

3. Authentication Service

3.1. Login

3.2. Menu

3.3. Phân quyền

3.4. Inside Web

3.4.1. Quản trị Menu

3.4.2. Quản trị quyền

4. Background Shop Service

4.1. Job

4.1.1. Kiểm duyệt shop uy tín / tích cực

4.1.2. Kpi Shop

4.2. Queue

5. Theme Shop Service

5.1. Theme

5.2. Layout

5.3. Color

5.4. Allow Custom Theme

5.4.1. Module Block

5.4.1.1. Cate

5.4.1.2. Hot cate

5.4.1.3. Hot Product

5.4.2. Approve by Admin Sendo

6. Rating Shop Service

6.1. By Order

6.2. By Buyer

6.3. Điểm uy tín shop

7. Search engine

7.1. Apply ElasticSearch

7.2. Search shop from buyer sendo.vn

7.3. Search shop from web inside